Vyhľadávanie


Aktuálne a pripravované zmeny v mzdovej a personálnej agende v IV.Q. 2013.

Aktuálne a pripravované zmeny v mzdovej a personálnej agende v IV.Q. 2013. · Školský/akademický rok 2013/2014 ... nárok na daňový bonus, dohoda o brigádnickej práci študentov : začiatok vysokoškolského štúdia I. II. a III. stupňa, štandardná dĺžka štúdia DoBPŠ ... kto ? dokedy ? z pohľadu Zákonníka práce, zvýhodnenia v zákone o Sociálnej poisťovni, praktické príklady novela zákona č.600/2003 o prídavku na dieťa a jej vplyv na daňový bonus · Vplyv novej sumy životného minima na : daňový bonus od 1.7.2013 a ročný daňový bonus za rok 2013 nezdaniteľné časti základu dane v roku 2013 milionársku daň · Minimálna mzda na rok 2014 a jej vplyv na : Zákonník práce zákon o dani z príjmov a pod. · Zákon o sociálnej poisťovni v roku 2013 a pripravované zmeny na rok 2014 : ako sa pripraviť na tieto zmeny prechodné ustanovenia · Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení zmeny od začiatku roka 2014 staronová nezdaniteľná časť základu dane ako sa pripraviť na tieto zmeny, ako sa správne rozhodnúť · Zákon o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti navrhované zmeny v zákone o č. 595/2003 Z.z. · Zákon o zdravotnom poistení metodické usmernenia zmeny v zákone o č. 580/2004 Z.z. poistenci štátu · Nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia zmeny od 1.11.2013 ochrana poberateľov dôchodkov

Typ: Seminár
Aktuálne a pripravované zmeny v MZDOVEJ A PERSONÁLNEJ AGENDE v poslednom štvrťroku roku 2013

Školský/akademický rok 2013/2014 ... nárok na daňový bonus, dohoda o brigádnickej práci študentov : začiatok vysokoškolského štúdia I. II. a III. stupňa, štandardná dĺžka štúdia DoBPŠ ... kto ? dokedy ? z pohľadu Zákonníka práce, zvýhodnenia v zákone o Sociálnej poisťovni, praktické príklady novela zákona č.600/2003 o prídavku na dieťa a jej vplyv na daňový bonus · Vplyv novej sumy životného minima na : daňový bonus od 1.7.2013 a ročný daňový bonus za rok 2013 nezdaniteľné časti základu dane v roku 2013 milionársku daň · Minimálna mzda na rok 2014 a jej vplyv na : Zákonník práce zákon o dani z príjmov a pod. · Zákon o sociálnej poisťovni v roku 2013 a pripravované zmeny na rok 2014 : ako sa pripraviť na tieto zmeny prechodné ustanovenia · Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení zmeny od začiatku roka 2014 staronová nezdaniteľná časť základu dane ako sa pripraviť na tieto zmeny, ako sa správne rozhodnúť · Zákon o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti navrhované zmeny v zákone o č. 595/2003 Z.z. · Zákon o zdravotnom poistení metodické usmernenia zmeny v zákone o č. 580/2004 Z.z. poistenci štátu · Nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia zmeny od 1.11.2013 ochrana poberateľov dôchodkov

Typ: Seminár
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení, II.pilieri dôchodkového sporenia, zdaňovaní príjmov a v Zákonníku práce pri spracovaní miezd od 1.1.2013

Obsah odborného školenia: 1. Maximálne a minimálne vymeriavacie základy na účely sociálneho a zdravotného poistenia od 1.1.2013. Suma všeobecného vymeriavacieho základu podľa Opatrenia MPSVR SR č. 136/2012 Z.z. a jeho vplyv na sumu nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti a dávku garančného poistenia. /Príklady/ 2. Daňový bonus a nezdaniteľné časti základu dane od 1.1.2013. 3. Zmeny v II. pilieri starobného dôchodkového sporenia. Zníženie odvodov príspevkov do II. piliera od 1.9.2012. Otvorenie II.piliera v období od 1.9.2012 do 31.1.2013. Daňové zvýhodnenie pri platení dobrovoľných príspevkov od 1.1.2013. 4. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení účinné od 1.1.2013 u zamestnancov, SZČO, samoplatiteľov, autorov, poberateľov dôchodkov a dobrovoľne poistených osôb. Zmeny v nemocenských a dôchodkových dávkach. 5. Dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov od 1.1.2013. Podmienky uzatvárania dohôd. Pravidelný a nepravidelný príjem pri výkone prác na základe dohôd. Platenie poistného z odmien vyplácaných na základe dohôd u študentov a poberateľov dôchodkov. 6. Zmeny v Zákonníku práce a ich vplyv na odmeňovanie zamestnancov od 1.1.2013. 7. Aktuálne informácie súvisiace so spracovaním miezd. 8. Diskusia.

Typ: Seminár
LAST MINUTE pre problémové ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie typu "A a B" okrem SZČO

Program:  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň v plnom prúde  Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa: - príjmy od iných zamestnávateľov, - nepeňažné príjmy,  Potvrdenie o zaplatení dane na 2 %  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %  Minimálna výška dane a starobní dôchodcovia  Príjmy zdaňované zrážkovou daňou z pohľadu RZD a DP  Iné príjmy daňovníka za rok 2011: - príjmy z práce v zahraničí, príjmy z výkonu osobnej asistencie, - príjmy a výdavky zo živnosti sú nulové, - príjmy z prác vykonávaných na základe mandátnej zmluvy, príjmy zo sprostredkovania, - príjmy z príkaznej zmluvy, príjmy z urbáru, príjmy z prenájmu, - príjmy z predaja bytu, nehnuteľnosti - príjmy z výhier vo verejných súťažiach, príjmy príležitostné.  Konkrétne vyplňovanie všetkých formulárov  Ďalšie povinnosti  Hlásenie o vyúčtovaní dane, mesačný prehľad preddavkov na daň

Typ: Seminár
Mzdové účtovníctvo

Počet hodín: 96 Cieľ: - poznať pracovno-právne vzťahy a vedieť ich aplikovať v praxi - poznať mzdovo-personálnu problematiku a vedieť urobiť výpočet mzdy - poznať problematiku všetkých druhov povinného poistenia a vedieť určiť výšku poistného - poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, vedieť určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie Učebný plán: Pracovno-právne vzťahy Mzdovo-personálna problematika Druhy poistenia Daň z príjmov zo závislej činnosti Riešenie praktických príkladov mzdového účtovníctva

Typ: Kurz
Mzdy a personalistika 6.3.2013

Pracovnoprávne predpisy Zákonník práce Ostatné súvisiace zákony Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom Pracovný pomer - jeho vznik, zmeny a skončenie Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Odstupné, odchodné Pracovný čas a doba odpočinku Odmeňovanie zamestnancov Mzda - výpočet čistej mzdy a odvodov Minimálne mzdové nároky Splatnosť mzdy a výplata mzdy Sociálne a zdravotné poistenie Vznik a zánik poistenia Poistné, sadzby poistného a vymeriavacie základy Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské dávky Daň z príjmov fyzických osôb Nezdaniteľné časti základu dane Zamestnanecká prémia, daňový bonus Preddavky na daň, ročné zúčtovanie daní Mzdové listy

Typ: Seminár
novela Zákonníka práce účinná od 1.4.2011

- Návrat do zamestnania po skončení materskej, rodičovskej dovolenky - Povinnosť zamestnankyne počas trvania materskej, rodičovskej dovolenky - Návrat do zamestnania po skončení výkonu verejnej funkcie alebo činnosti pre odborovú organizáciu - Nové vymedzenie závislej práce a jej vplyv na zamestnávateľskú prax - Zmenená definícia vedúceho zamestnanca - Skúšobná doba, predĺženie skúšobnej doby o prekážky na strane zamestnávateľa, tehotná zamestnankyňa - odstúpenie od pracovnej zmluvy zamestnávateľom - Pracovný pomer na dobu určitú - Delené pracovné miesto - Nové podmienky pre agentúry dočasného zamestnávania - Odstúpenie zamestnávateľom od pracovnej zmluvy - Výpovedná doba - Hromadné prepúšťanie - Odstupné a odchodné - Výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru - Pružný pracovný čas - Dovolenka - Mzda za prácu nadčas - Dôležité osobné prekážky v práci - Prekážky na strane zamestnávateľa - Výkon práce - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka - Vzťah zamestnávateľa a odborovej organizácie, zamestnaneckej rady, zamestnaneckého dôverníka - Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2011 - Zdravotné poistenie z príjmu z prenájmu – krátke trvanie ( § 10b ) - Nezaopatrené dieťa – študent do dovŕšenie 30 rokov veku ( § 11 ) - Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia – radostná správa pre mzdárky ( § 19 ) - Vykazovanie poistného – pozor nové povinnosti zamestnávateľa ( § 20 ) - Oznamovacie povinnosti poistencov zamestnaných v zahraničí - daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, hranicu zdaniteľných príjmov, milionársku daň - výpočet sumy zrážky zo mzdy - rodičovský príspevok, prídavok na dieťa - podmienku pre priznanie predčasného starobného dôchodku - so skončením strednej školy - so skončením vysokoškolského štúdia I. / II. / III. stupňa

Typ: Seminár
OTÁZKY A ODPOVEDE – AKTUALITY ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Program: 1. Všeobecné informácie o sociálnom poistení 2. Zákon č. 521/2011 Z. z. -novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 3. Elektronizácia služieb v Sociálnej poisťovni 4. Informácie o programe UNITAS 5. Informácie o riešení pohľadávok Sociálnej poisťovne 6. Otázky a odpovede, konzultácie s vedúcimi zamestnancami pobočky Sociálnej poisťovne Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Typ: Seminár
POVINNOSTI PRI VÝKONE ZRÁŽOK ZO MZDY, RZZP ZA ROK 2011 A OZNAMOVANÍ ZMIEN NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Program: 1. Zmena vo výpočte zrážok zo mzdy od 1.7.2012 na základe zmeny súm životného minima. Ustanovenia o zrážkach zo mzdy podľa Zákonníka práce, Exekučného poriadku, Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka. Tretinový systém, nepostihnuteľné sumy, prednostné a neprednostné pohľadávky, poradie zrážok (Príklady). 2. RZZP za rok 2011 podľa vyhlášky MZ SR č. 130/2012 Z. z. Zúčtovanie preplatkov a nedoplatkov zamestnanca v mzdovej učtárni a platiteľov poistného voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Spôsob zúčtovania príjmov zo zamestnania, podnikania, kapitálových a ostatných príjmov a príjmov z dividend. Podmienky započítavania podielov na zisku obchodných spoločností a družstva do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie (Príklady). 3. Prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti na účely sociálneho a zdravotného poistenia pri neplatenom voľne zamestnanca, skončení pracovného pomeru a absencii. 4. Čerpanie náhradného voľna podľa Zákonníka práce za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, prácu nadčas a vo sviatok podľa § 96, § 121 a § 122 zákonníka práce (Príklady). 5. Vymeriavací základ na účely sociálneho a zdravotného poistenia. Predkladanie ELDP pobočke Sociálnej poisťovne (Príklady). 6. Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 podľa Opatrenia MPAVR SR č. 136/2012 Z. z. a jeho vplyv na maximálne a minimálne vymeriavacie základy na účely sociálneho a zdravotného poistenia, sumu dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia. 7. Vplyv zmeny sumy životného minima od 1.7.2012 na daňový bonus a nezdaniteľné časti základu dane. 8. Aktuálne informácie. Príprava na nové legislatívne zmeny podľa návrhu noviel zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení, zákona o dani z príjmu a Zákonníka práce súvisiace so spracovaním miezd. 9. Diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov seminára.

Typ: Seminár
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011

PROGRAM: 1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2011 - zmeny v povinných a odporúčaných tlačivách, nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manžela, manželku, podmienky nároku na daňový bonus, podmienky nároku na výpočet zamestnaneckej prémie, lehoty, predmet dane z príjmov zo závislej činnosti, minimálna výška dane, sankcia za nevykonanie ročného zúčtovania, nové povinnosti zamestnávateľa od 1.1.2012 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2011 - Nová povinnosť zamestnávateľov súvisiaca s RZZP - Termíny RZZP týkajúce sa zdravotných poisťovní - Len pre zaujímavosť ... magické čísla RZZP 2011 : 2 233,50 € a 26 802 € 3. Zmeny v zdravotnom poistení - Novela zákona o zdravotnom poistení od 1.8.2011 - Novela usmernenia 3/3/2009 UDZS 4. Zmeny v zákone o sociálnej poisťovni - Materská - Dobrovoľné poistenie 5. Diskusia - Odpovede na otázky účastníkov seminára

Typ: Seminár

Mapa pobočiek

mapa
 • banner
 • banner

Rýchle linky