O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích 03.2

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Národný inšpektorát práce
 
Popis:Cieľ: Cieľom predkladaného projektu je umožniť uchádzačom získať príp. znovu získať odbornú spôsobilosť na bezpečnú a spoľahlivú obsluhu zdvíhacích zariadení (ďalej len obsluha zz) tak, aby nedochádzalo k pracovným úrazom a materiálnym škodám.
Metódy výučby: prednášky, semináre, workshopy, diskusie, konzultácie, overovanie vedomostí testom príp. ústnou skúškou pre teoretickú časť kurzu.
zaučenie, zácvik, inštruktáž, demonštrácia, overenie praktických zručností pre praktickú časť kurzu.

Učebný plán: Všeobecné právne predpisy
Bezpeènostno-technické pož. na konštrukciu zz
Zákl. požiadavky pre bezpeènú prevádzku, obsluhu a údržbu zz
Úrazy spôsobené nedodržaním zásad BOZP pri obsluhe zz
Prvá pomoc pri úrazoch el. prúdom a sek. úrazoch

Popis: Projekt ustanovuje odbornú prípravu obslúh zdvíhacích zariadení nasledovne :

a) prípravný kurz pre uchádzaèov na obsluhu zz podľa § 17 odstavec 2. písmeno b) vyhlášky MPSV a R SR č. 718/2002 Z. z. (overenie vedomostí a vydanie preukazu vykoná TI SR)
b) základný kurz pre uchádzačov na obsluhu zz zaradených do tried podľa STN 27 0143 tab. 1.
c) základný kurz pre uchádzačov na obsluhu ostatných zz
d) aktualizačná odborná príprava pre držiteľov platných preukazov obsluhy zz, ktorí sa uchádzajú o znovu získanie odbornej spôsobilosti (jej obnovenie).

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!