O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Výchova a vzdelávanie v oblasti plynových zariadení skupina 04.2 osoby na obsluhu

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Národný inšpektorát práce
 
Popis:Počet hodín: 16
Cieľ: Prostredníctvom odbornej prípravy sa osoby poverené obsluhou zariadenia oboznámia, alebo si doplnia vedomosti, s tými predpismi z hľadiska BOZP a ustanovenými technickými podmienkami pre prevádzkovanie plynových zariadení, ktorých znalos je pri výkone ich pracovnej činnosti nevyhnutná.
Touto odbornou prípravou sa zo strany zamestnávateľa zabezpečuje plnenie príslušných ustanovení zákonných predpisov a to najmä zákona NR SR è. 124/2006 Z.z. § 6.
Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené èinnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedèenia na vykonávanie èinnosti alebo preukazu na vykonávanie èinnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa § 27 ods. 3 zákona NR SR è. 124/2006 Z.z.
Metódy výučby: prednáška – ako najbežnejšia frontálna (masová) organizaèná forma vzdelávania, ktorá je vhodná najmä vtedy keï je potrebné ozrejmi novú problematiku väèšiemu poètu osôb,
- odborný kurz – samostatná vzdelávacia forma zložená z viacerých výuèbových jednotiek (lekcií, prednášok, cvièení, seminárov, študijných úloh, a pod.), ktoré na seba bezprostredne naväzujú alebo sa periodicky opakujú,
- seminár – vzdelávanie malých skupín, kde sa vyžaduje aktivita a samostatná práca študujúcich. Lektor je v úlohe organizátora a koordinátora,
- workshop – jedná sa o skupinové riešenie problémov, prièom dochádza k vzájomnej výmene názorov a porovnávaniu, s cieľom nájdenia optimálnych riešení,
- konzultácie – vzájomné konzultovanie pracovných postupov a vzájomné ovplyvňovanie medzi vzdelávaným a vzdelávateľom,
- diskusia – vzájomné rozoberanie problémov všetkými účastníkmi kurzu,
- samoštúdium,
- odborný videoprogram,
- závereèná písomná, testová a ústna skúška
Učebný plán: 1.Všeobecné požiadavky
2.Základné teoretické požiadavky
3. Zariadenia urèené na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice).
4. Zariadenia urèené na znižovanie tlaku plynu (regulaèné stanice plynu).
5. Zariadenia urèené na rozvod plynov.
6. Zariadenia urèené na spotrebu plynov spaľovaním.
7. Skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
8. Prevádzkovanie plynových zariadení.
9. Obsluha plynových zariadení.
10. Dokumentácia plynového zariadenia.
11. Bezpečnosť a hygiena práce
12. Overenie odborných vedomostí

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!