O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Výchova a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov 06.1

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Ukončené základné vzdelanie
Akreditácia:Národný inšpektorát práce
 
Popis:Cieľ: Cieľom projektu je stanoviť zásady pre vykonávanie základného školenia (základnej odbornej prípravy), praktického zaučenia a opakovaného školenia obsluhy motorových vozíkov. Oboznámiť budúcich obsluhovateľov so základnými konštrukčnými prvkami vozíkov, dosiahnuť spoznanie funkcií jednotlivých agregátov motorových vozíkov vzhľadom na bezpečnú prevádzku. Oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, dosiahnuť vyhovujúcu zručnosť v ovládaní motorového vozíka a v manipulácii s materialom.
Opakované školenie (aktualizaèná odborná príprava) slúži k obnoveniu odborných vedomostí obsluhy motorových vozíkov, k ich doplneniu o nové právne predpisy, oboznámenie s pracovnou úrazovosťou a podmienkami u zamestnávateľa, odstránenie nevhodných návykov, prehĺbeniu znalostí o bezpečnej a ekonomickej prevádzke motorových vozíkov.
Rozširovacie školenie slúži k rozšíreniu oprávnenia na ďalšiu triedu a druh.

Metódy výučby: Vzdelávanie a výchova obslúh motorových vozíkov je z prevažnej časti vykonané formou prednášok, výkladu a za použitia didaktických uèebných pomôcok ako sú audiovizuálna technika, (video, PC, obrazové ukážky, náèrtky, diagramy a dialogických metód vzdelávania ako sú rozhovor, skupinová diskusia, situaèná metóda, pričom budú oboznámení aj s doplňujúcimi predpismi zamestnávateľa o vstupe na pracovisko podľa interných podmienok.
Vzdelávanie sa vykonáva v súlade s STN 26 8805 Motorové vozíky. Prevádzka, údržba, opravy a STN ISO 3691+ Amd 1 Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy a vzorovou osnovou schválenou SÚBP zo dňa 8.1.1991 pod č.j. 1301/1991-2.2/Č

Učebný plán: Tvorí súbor zákonov, vyhlášok, nariadení vlády a ostatných právnych a všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, predpisov o požiadavkách na pracovné prostredie a hygienu práce.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!