O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 01.1

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Národný inšpektorát práce
 
Popis:Počet hodín: 5
Cieľ: Cieľom predkladaného projektu je dosiahnuť pomocou pravidelného vzdelávania zamestnancov a riadiacich zamestnancov zvyšovanie ich právneho vedomia a osobnej zodpovednosti v oblasti BOZP a UPP tak, aby sa neustále znižoval poèet pracovných úrazov (hlavne smrteľných, ťažkých a závažných), aby sa znižoval počet chorôb z povolania, aby sa znižoval počet materiálnych škôd a priemyselných havárií spôsobených neodborným prístupom zamestnancov.
Metódy výučby: prednáška, seminár, workshop, diskusia, konzultácie, overenie vedomostí testom príp. ústnou skúškou. Uvedené metódy sa používajú najèastejšie (jednotlivo, alebo súčasne) v závislosti od školiteľa, poètu poslucháčov, ale aj od konkrétnych materiálno-technických podmienok.
Učebný plán: Všeobecné právne predpisy
Špecifické právne predpisy podľa odvetví resp. podľa druhu vykonávaných pracovných činností
Popis: Vzhľadom na ustanovenia § 7 zákona NR SR è. 124/2006 Z. z. je povinnosťou zamestnávateľa pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať všetkých svojich zamestnancov s právnymi a inými legislatívnymi predpismi, ktoré boli vydané za úèelom ochrany práce. Snahou Akadémie vzdelávania je poskytnúť výchovno-vzdelávacie podujatia v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok tým zamestnávateľom, ktorý nemajú v pracovnom pomere odborného pracovníka BOZP, resp. tým. ktorí o túto službu požiadajú.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!