O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
školenie pre získanie osvedčenia par 21-23

Dátum konania:11. 07. 2022 - 13. 07. 2022
Miesto konania:AV Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Počet hodín:v zmysle zákon.požiadavky a akreditácie projektu 05.1, oprávnenie VVZ-0128/18-05.1
Cena:165,-€
Cieľová skupina:Pracovníci, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických. Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne,
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:kolektív
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie bez maturity
Vydané osvedčenia:Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Akreditácia:Národný inšpektorát práce

Dni a časy konania:začiatok od 7,oo hod
podrobnejšie v pozvánke
Popis:Cieľ: Pripraviť elektrikárov k preskúšaniu z odbornej spôsobilosti z tematiky elektrotechnických predpisov a noriem, z poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou, ako aj súvisiacich zákonov a vyhlášok. Upresniť základné poznatky z bezpečnostných predpisov a predpisov pre ochranu zdravia pracovníkov a ochranu materiálnych hodnôt. Osvojiť si nové zákony, vyhlášky a technické normy a ich zmeny v oblasti práce elektrotechnikov. Pozornosť upriamiť na najdôležitejšie technické predpisy a technické normy a ostatným technickým predpisom a normám venovať pozornosť podľa zloženia poslucháčov kurzu a podľa požiadaviek objednávateľa. Kurz sa zameriava na výklad elektrotechnických noriem, elektrotechnických predpisov, bezpečnostných predpisov pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách a súvisiacich zákonov, vyhlášok potrebných pre pracovníkov, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Predpokladaný prínos vidíme vo zvýšení kvalifikácie frekventantov kurzu, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických. Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.
Organizácia kurzu:
Popis: Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v rozsahu stanovených § 21 - 23 podľa Vyhlášky Ministerstva práce socialnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. a v súlade so znením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení prílohy č. 2 DRUHY OPRÁVNENÍ NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
forma úhrady : faktúra (prosíme zaslať fakturačné údaje), alebo v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD (prvý deň) v poznámke : Elektro a priezvisko
Ďalšie organizačné informácie sú uvedené v pozvánke resp. poskytneme v AVZV
Spôsob ukončenia:Skúška pozostáva z časti písomnej a ústnej. Celkové hodnotenie vedomostí účastníka vykoná skúšobná komisia jedným z dvoch hodnotiacich stupňov vedomostí : „VYHOVEL“ alebo „NEVYHOVEL“
Profil absolventa:Uchádzač na zaradenie do výchovno vzdelávacej aktivity musí mať odborné vzdelanie elektrotechnického - podrobnejšie v pozvánke
 
Prílohy:.Pozvanka_ZK_n.PDF
.Prihlaska ZK.docx
Lekar posudok FO - podnikatel.pdf
Lekar posudok zamestnavatel.pdf
lNapln lekar PP.pdf
lP_Studij_odb_DOPLNOK.pdf
lPozadovane ukoncene vzdelanie a prax.pdf
lPoziadavky odborného vzdelania.pdf
lPoziadavky platnost LP__platn_osv.pdf
VZOR - OTESTUJTE SA.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Lučenec21. 9. 2022 - 23. 9. 2022
Zvolen28. 9. 2022 - 30. 9. 2022