O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Účtovná závierka podnikateľov za rok 2012. Registre účtovných závierok od roku 2013

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:PROGRAM:
1. Prehľad slovenských právnych predpisov, zmeny a ich vplyv na účtovnú závierku 2012
2. Povinnosti účtovnej jednotky vyplývajúce zo zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
Riadna účtovná závierka, harmonogram zostavenia účtovnej závierky
– bilančná kontinuita
– vysporiadanie účtov, ktoré nesmú vykazovať k 31.12. zostatok
– zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roku 2012
– kontrola správnosti odpisov, ročné vysporiadanie DPH
3. Zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave PU od 01.01. 2012
vyplývajúce z opatrenia MF SR č. MF/27262/2011-74
4. Zabezpečenie úplnosti účtovníctva – doúčtovanie skutočností týkajúcich sa posledného
mesiaca, kontrolné väzby pred uzatvorením účtovných kníh, kontrola vnútorných predpisov...
5. Závierkové účtovné prípady
– dlhodobé záväzky a pohľadávky, ich preúčtovanie v rámci analytických účtov podľa
zostatkovej doby splatnosti
– účtovanie inventarizačných rozdielov , časové rozlíšenie, časová a vecná súvislosť s
účtovným obdobím
– účtovanie pohľadávky v prípade ak nie je vystavený doklad pre dlžníka
– rezervy, nevyfakturované dodávky, kurzové rozdiely, opravné položky
– opravy chýb bežných účtovných období, opravy chýb minulých rokov
6. Uzavretie účtovných kníh
– preúčtovanie nákladov a výnosov – vyčíslenie VH, zistenie základu dane z príjmov
– vyčíslenie výsledku hospodárenia po zdanení, uzavretie účtov hlavnej knihy
7. Register účtovných závierok (verejná a neverejná časť). Uloženie účtovnej závierky do
registra ÚZ v elektronickej podobe. Postúpenie elektronického podanie UZ za rok 2012 MS
SR do Zbierky listín ( novela zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní a poriadkov)

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!