O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Personálna práca a odmeňovanie v školstve

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinnosť od 1. 11. 2009
• predmet úpravy, vymedzenie niektorých pojmov, predpoklady výkonu činnosti
• kvalifikačné predpoklady
• kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, kategórie
odborných zamestnancov
• kariérový stupeň
• kariérová pozícia
• kontinuálne vzdelávanie /Vyhl. MŠ SR z ... 2009 o kontinuálnom vzdelávaní
a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov/
• kreditový systém
• atestácie
• hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov
• prechodné ustanovenia (nesplnenie kvalifikačných predpokladov, výnimky
zo vzdelania, započítaná prax, zohľadnenie I. a II. kvalifikačnej skúšky,
vedúci zamestnanci – funkčné inovačné vzdelávanie)
• zaradenie zamestnancov do kariérových stupňov pri uplatnení zákona
2. Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov /novela z 24. 6. 2009 v čl. III zákona
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch/
• zmeny v odmeňovaní od 1. 11. 2009:
• zaraďovanie do platových tried /Katalóg pracovných činností
– novela z ...2009/
• zaraďovanie do pracovných tried
• platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• zvýšenie platovej tarify za započítanú prax
• príplatky za výkon špecializovanej činnosti
• kreditový príplatok
• plat vedúceho zamestnanca
• určenie funkčného platu pri uplatnení zákona
3. Vyhláška MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!