O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Kurz OPATROVANIA
Akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum konania:06. 09. 2022 - 16. 11. 2022
Miesto konania:BANSKÁ BYSTRICA, adresu upresníme
Prax - v priestoroch zmluvných partnerov (zariadenia sociálnych služieb atď.), resp. v zariadeniach ktoré si účastník zabezpečí individuálne v zmysle zákona o sociálnych službách, kde sa poskytuje opatrovateľská služba.
Počet hodín:230 hodín
Cena:595,- €, pri platbe VOPRED možná zľava na 315,- €
Cieľová skupina:Cieľovou skupinou vzdelávacieho programu Kurz opatrovania sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky podmienky pre zaradenie do kurzu, taktiež záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovateľstva v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a potrebujú splniť požiadavku na kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto profesie. Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady k opatrovateľskej činnosti.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
organizátor si vyhradzuje právo nezrealizovať kurz pri účasti menej ako 7 záujemcov, inak dohoda
Lektor:kolektív
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Ukončené základné vzdelanie
Vydané osvedčenia:Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Akreditácia:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dni a časy konania:organizácia = príloha s rozvrhom - teória, praktická časť, prax - organizácia a realizácia sa dohodne na úvodnom stretnutí
Popis:Celkový rozsah : 230 hodín vzdelávania. Teoretická časť sa skladá z 90 hodín, praktická časť spojená s praktickými ukážkami a cvičeniami zahŕňa 50 hodín. Prax sa skladá celkovo z 90 hodín.
Kurz je realizovaný prednáškami, cvičeniami a praxou, aby účastník získal čo najviac praktických informácií a skúseností ešte počas kurzu a aby si overil svoje schopnosti a možnosti v práci opatrovateľa.

Obsahové zameranie :
Úvod do opatrovania, opatrovateľstvo, etika
Právne predpisy týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb
Komunikácia, asertívne správanie
Anatómia a fyziológia ľudského tela, ochorenia
Zvláštnosti stredného a staršieho veku dospelého človeka z pohľadu vývinovej psychológie
Starostlivosť o opatrovaného s rôznymi typmi demencií
Starostlivosť o opatrovaného s diabetes mellitus
Terminálna a paliatívnastarostlivosť o opatrovaného
Životospráva a výživa
Epidemiológia
Hygienická starostlivosť o opatrovaného - teória
Mobilita, motorika, imobilita a manažment prevencie dekubitov
Prvá pomoc
Základy opatrovateľských techník- teória
Úkony starostlivosti o domácnosť
Základné sociálne aktivity
Psychohygiena a prevencia syndrómu vyhorenia

Prax sa realizuje v:
1. Zariadenia sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách alebo
2. domáce prostredie prijímateľa sociálnej služby (len so súhlasom fyzickej osoby, kto-rej sa poskytuje opatrovateľská služba- ak sú vytvorené podmienky) alebo
3. geriatrické oddelenie.

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie v prílohách, resp. poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom
Spôsob ukončenia:Podmienkou pre ukončenie kurzu je absolvovanie kurzu v plnom rozsahu a úspešné absolvovanie písomnej a praktickej skúšky.
Profil absolventa:Absolvent bude pripravený na osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu.
 
Prílohy:aPRIHLASKA kurz opatrovania.pdf
bPREHLASENIE_opatrovanie.PDF
cKO rozvrh 6-9-22.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Lučenec19. 9. 2022 - 31. 10. 2022
Zvolen5. 10. 2022 - 15. 12. 2022