O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 +Legislatívne zmeny 2019
Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 +Legislatívne zmeny 2019

AV   >   Semináre   >   Ing. Kukučka
Dátum konania:13. 02. 2019 - 13. 02. 2019
Miesto konania:Dom kultúry Čadca
Cena:40 €
Lektor:Ing. Kukučka
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Bez dokladu
Akreditácia:Bez akreditácie

Popis: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2018
o Povinnosti, termíny a sankcie
o Daňové tlačivá – zmeny v tlačivách
• Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
• Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
• Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2018
• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
• Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
o Nezdaniteľné časti základu dane na :
 daňovníka
 manžela/manželku
 kúpeľnú starostlivosť - preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
 príspevky do III. piliera
o „ Milionárska daň “, nerovná daň
o Daňový bonus
• na vyživované dieťa – ročný daňový bonus
• na zaplatené úroky
o Špecifiká týkajúce sa
 poberateľov dôchodkov
 obce ( starosta – končiaci, pokračujúci, nový )
 preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia za rok 2017
o Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

 Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2019
o Mzdové veličiny platné pre rok 2019
o Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
• odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019 zamestnanca a zamestnávateľa
• „materská dovolenka“ otca a zdravotné poistenie matky
o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
• príjmy oslobodené od dane – suma príspevku na rekreáciu
• daňový bonus na vyživované deti od 1.4.2019
o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2018
 Novela rozložená na dlhé časové obdobie – účinnosť od:
1.novembra 2018, 1.januára 2019, 1.januára 2020, 1.januára 2021
• zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
• zvyšovanie dôchodkového veku, dôchodkový strop
• zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
o Zákonník práce č.311/2001 Z.z.
 zvýšenie mzdových zvýhodnení od 1.5.2019
 13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021
 mlčanlivosť – o pracovných a mzdových podmienkach
 príspevky zamestnávateľa poskytované zamestnancom na rekreáciu
 na koho sa vzťahuje
 aké podmienky musí splniť zamestnanec
 v akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť ... atď
o Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019 a rok 2020
o Novela zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest
o Novela zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
o Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme

 
Prílohy:Ročné zúčtovanie 2018.doc

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: