O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár : DPH komplexne vrátane povinnosti viažucich sa k fakturácii
(2-dňové školenie)

AV   >   Semináre
Dátum konania:15. 10. 2019 - 16. 10. 2019
Miesto konania:BRATISLAVA, Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka
Cena:168,- €
Cieľová skupina:Prejdite si všetky povinnosti viažuce sa k fakturácií DPH na dvojdňovom školení s Ing. Vladimírom Ozimým. Podrobne sa budeme venovať definícii faktúry, jej formám, náležitostiam a tiež požiadavkám, ktoré musia byť pri faktúrach zabezpečené. V rámci programu si tiež objasníme, čo je to zjednodušená alebo súhrnná faktúra, kto a kedy je povinný vyhotoviť faktúru, ako faktúry uchovávať, alebo čo v prípade, že je faktúra vyhotovená inou osobou alebo v cudzom jazyku.

Počas 2 dní získate kompletný pohľad na problematiku fakturovania DPH na Slovensku aj s ohľadom na aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. 1. 2019. Problematike daní sa budeme venovať komplexne, a preto sa môžete tešiť nielen na užitočné informácie týkajúce sa fakturovania, ale aj na množstvo praktických riešení, ako správne uplatňovať DPH v praxi. Školenie je určené ako pre platcov DPH, tak i zdaniteľným osobám, ktoré nie sú platiteľmi DPH.
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Lektor:Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM :

Prvý deň
-------------
Pojem zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť
•Kto je zdaniteľnou osobou na účely zákona o DPH
•Používanie majetku a vplyv na ekonomickú činnosť
•Slobodné povolania, práca a iné činnosti

Obrat na účely DPH od 1. 1. 2019
•Definícia obratu (ktorý dátum je dôležitý na počítanie obratu na faktúre)
•Obrat zakladajúci povinnosť registrácie
•Oneskorená registrácia a riziká s ňou spojené
•Obrat na účely zdaňovacieho obdobia
•Obrat na účely zrušenia registrácie
•Obrat na účely osobitného zdaňovania pri prijatí platby
•Obrat na účely zásielkového predaja

Dodanie tovaru a správne určenie miesta dodania tovaru
•Čo sa chápe dodaním tovaru
•Bezplatné dodanie tovaru
•Miesto dodania tovaru podľa § 13

Dodanie a nadobúdanie tovaru v EÚ (pohyb z iného alebo do iného členského štátu)
•Čo je nadobúdaním tovaru z EÚ
•Miesto nadobúdania tovaru v EÚ podľa § 17
•Oslobodené dodanie v rámci EÚ, splnenie zákonných podmienok
•Premiestnenie tovaru v rámci EÚ na účely podnikania
•Trojstranný obchod a reťazový obchod v EÚ a daňové dosahy

Miesto dodania služby (všeobecné pravidlo a vybrané špecifické pravidlá)
•Určenie miesta dodania podľa odberateľa a dodávateľa (všeobecný princíp)
•Služby viažuce sa na nehnuteľnosti, fakturácie subdodávok medzi SK firmami, ak sa nehnuteľnosť nachádza v inom členskom štáte
•Služby vzdelania, kultúrne služby a obdobné – predaj vstupeniek, objednanie si služby pre uzavretú skupinu, konferencie
•Digitálne služby so zmenami od 1. 1. 2019
•Manažérske, marketingové, poradenské, účtovné a obdobné služby poskytované klientovi v EÚ a tretích štátoch
•Nesprávne určenie miesta dodania služby a riziká spojené so sankciami z dôvodu nesplnenia si povinnosti v tuzemsku

Vznik daňovej povinnosti a osoba povinná platiť daň (§ 19 a § 69)
•Kedy vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
•Opakované a čiastkové dodania tovarov a služieb
•Refakturácia služieb a vznik daňovej povinnosti
•Osoba povinná platiť daň (kto je povinný pri vzniku daňovej povinnosti odviesť daň štátu, nesprávny postup ovplyvňuje právo na odpočet DPH). Dodávky v tuzemsku a zo zahraničia a vplyv na prenos DP ako pri vybraných okruhoch dodávok v tuzemsku a zo zahraničia. Rozdielny pohľad na plnenie zo zahraničia a v tuzemsku. Väzba na registráciu pri nadobúdaní tovaru z EÚ a služby z EÚ (§ 7 a § 7a)

Vykazovanie dodania služby a tovaru v kontrolnom výkaze a súhrnnom výkaze podľa charakteru dodávky
•Kto podáva KV a SV a lehoty, sankcie
•Uvedenie dodávky v tuzemsku, do EÚ, do tretích štátov do KV alebo SV podľa charakteru na konkrétnych príkladoch

Druhý deň
------------------
Fakturácia a jej princípy
•Faktúra na účely DPH (zjednodušená faktúra, riadna faktúra)
•Faktúra ako účtovný doklad pre účely zaúčtovania
•Faktúra ako preukázateľný doklad pre účely obhajoby daňového výdavku

Povinnosť a lehota na vyhotovenie faktúry
•Kto je povinný vyhotoviť faktúru
•Zákonná lehota podľa zákona o DPH
•Nesplnenie lehoty a možné sankcie
•Kedy nie je zdaniteľná osoba povinná vyhotoviť faktúru
•Môže faktúru vyhotoviť aj niekto iný ako dodávateľ?

Pojem súhrnná faktúra, aké podmienky musia byť splnené podľa zákona
•Súhrnná faktúra zo zákona a názor FR SR

Uchovávanie faktúr na účely zákona a faktúra v cudzej mene

Dodanie stavby, jej časti a stavebného pozemku
•Kedy nastáva moment dodania na účely vzniku daňovej povinnosti
•Princípy dodania stavby, jej časti vrátane stavebného pozemku ◦Kedy odvádza daň dodávateľ, kedy odberateľ a kedy je právo alebo povinnosť uplatniť oslobodenia
◦Oslobodenie dodávky od DPH a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku

•Dodanie stavieb na bývanie a zmeny od 1. 1. 2019 – byty, apartmány a rodinné domy

Nájom a ubytovacie služby
•Ubytovacie služby a zmena DPH – zložené plnenie, kedy znížená sadzba a kedy základná sadzba DPH
•Prenájom nehnuteľnosti zdaniteľnej osoby a nezdaniteľnej osoby a prenájom bytov, rodinného domu, apartmánov
•Oprava základu dane (opravná faktúra), základné princípy a poukázanie na pravidlá pri vyúčtovaní energií popri nájomnom, vznik daňovej povinnosti pri fakturácii energií, právo na odpočítanie dane. Pohľad u prenajímateľa a nájomcu, uvádzanie v kontrolnom výkaze a v DP

Právo na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51, povinnosť mať faktúru
•Zákonné podmienky na uplatnenia práva na odpočítanie dane
•Pomerné odpočítanie dane a vplyv na zmenu pomeru počas používania od 1. 1. 2019
•Koeficient, jeho výpočet a povinnosti platiteľa od 1. 1. 2019
•Formálne právo na odpočet DPH (povinnosť mať faktúru, neúplná faktúra a právo odpočítania dane, kedy stačí záznamová povinnosť)
•Uvádzanie prijatých faktúr do kontrolného výkazu

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky vystavenia faktúry, prosíme včas zaslať fakturačné údaje

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: