O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár : Povinnosti a novinky v BOZP pri práci zamestnancov v kanceláriách a skladoch pre rok 2019

AV   >   Semináre
Dátum konania:25. 04. 2019 - 25. 04. 2019
Miesto konania:BRATISLAVA, Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4
Cena:84,-€
Cieľová skupina:Aké novinky prináša rok 2019 do oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci? Ako vývoj v oblasti BOZP ovplyvní v praxi zamestnancov na pracoviskách? Zoznámte sa so súčasnými pravidlami v BOZP na školení s Ing. Máriou Krempaskou. V prvej časti školenia vám v nadväznosti na prax priblížime legislatívne ustanovenia vyplývajúce zo Zákonníka práce, zákona o BOZP a ďalších osobitných požiadaviek, ktoré nariaďujú národné vyhlášky. V druhej polovici školenia sa zameriame na konkrétne povinnosti zamestnávateľov a zásady bezpečnej práce zamestnancov v kanceláriách a skladoch. Školením vás prevedie skúsená odborníčka, ktorá vám poskytne množstvo praktických príkladov a zároveň objasní vaše otázky či problémy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Registrácia:online, mail, telefonicky, osobne
Lektor:Ing. Mária Krempaská
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:Program

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Zákonník práce
•Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
•Pracovný čas
•Prestávky v práci
•Práca nadčas, nočná práca
•Ochrana práce
•Pracovné podmienky žien, tehotných žien a mladistvých
•Pracovné úrazy, zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
◦Všeobecné zásady prevencie, povinnosti zamestnávateľa
◦Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
◦Kontrolná činnosť
◦Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov
◦Povinnosti a práva zamestnancov
◦Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť
◦Evidencia, registrácia a vyšetrovanie pracovných úrazov (vyhláška MPSVaR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze)
◦Postup a povinnosti pri vzniku pracovného úrazu, traumatologický plán, poskytovanie prvej pomoci
◦Zástupca zamestnancov, komisia BOZP
◦Preventívne a ochranné služby v rámci BOZP u zamestnávateľa
◦Dokumentácia BOZP
◦Identifikácia a analýza rizík pracoviska a pracovných činností
•Zoznam, evidencia a poskytovanie OOPP [NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)]

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
•Inšpektor práce, inšpekcia práce
•Oprávnenia a povinnosti inšpektora práce
•Povinnosti fyzických a právnických osôb
•Správne delikty a poriadkové pokuty

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
•Pracovná zdravotná služba – povinnosti zamestnávateľa

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (+ ďalšie predpisy)
•Povinnosti zamestnancov používajúcich služobné vozidlá
•Povinnosti účastníka cestnej premávky, povinnosti vodiča
•Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
•Zdravotná spôsobilosť
•Organizácia pracovného času v doprave

OSOBITNÉ POŽIADAVKY

NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko
NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami NV SR č. 286/2004 Z. z. zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení neskorších predpisov
NV SR č. 272/2004 Z. z. zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA PRACOVISKU – ADMINISTRATÍVA, SKLADY
◦Zásady bezpečnej práce na jednotlivých pracoviskách
◦Oboznámenie s rizikom alebo ohrozením na pracoviskách, s dosahmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na zdraví a s ochranou pred nimi
◦Používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
◦Bezpečnosť práce pri činnosti s elektrickými zariadeniami
◦Návody na obsluhu zariadení a strojov (kancelárska technika, elektrické spotrebiče, náradie)
◦Všeobecné zásady BOZP pri práci v skladoch, zásady skladovania, zakladanie a vyberanie materiálov z regálov, regálových zakladačov, manipulácia s bremenami
◦Používanie technických prostriedkov pri skladovaní (VZV, paletové vozíky a pod.)
◦Zakázané práce a činnosti na pracovisku
◦Poriadok a čistota na pracoviskách

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: