O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na vzore tlačiva

AV   >   Semináre
Dátum konania:04. 02. 2022 - 04. 02. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,-€
Cieľová skupina:Zostavením účtovnej závierky, vyplnením daňového priznania a ďalšími povinnosťami daňovníka pri uzatvorení roka 2021 v podvojnom účtovníctve vás na tomto školení prevedie daňová poradkyňa Ing. Soňa Ugróczy. Okrem teoretických vedomostí o dôležitých lehotách a možnostiach ich predĺženia, sankciách získate tiež kľúčové znalosti pre správne vyčíslenie základu dane. Chýbať nebude ani ukážka vyplnenia daňového priznania na vzore tlačive a prehľad najčastejších chýb, ktorých sa podnikatelia dopustili za minuloročné účtovné obdobia.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Praktický príklad na novom tlačive na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
Vybrané úpravy pripočítateľných a odpočítateľných položiek v nadväznosti na nové tlačivo daňového priznania
Lehoty na podanie daňového priznania a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
Oslobodenie príspevkov Prvá pomoc od zdanenia, dopad na daňové výdavky – vykazovanie v tlačive
Úprava základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie
Nepeňažný príjem prenajímateľa pri opravách a technickom zhodnotení vykonanom nájomcom
Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (NOVÁ fikcia premlčania pohľadávok pre daňové účely, príklady na odpis pohľadávok, tvorba opravnej položky a ich postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ (tvorba, zrušenie, použitie)
Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, odmeny za sprostredkovanie – už bez limitu 20 %, náklady na poradenské a právne služby, manažérske a iné poradenstvo, certifikáty sa už časovo nerozlišujú, výdavky na sponzorské, zmluvné pokuty a sankcie pod podmienkou zaplatenia daňovým výdavkom, a iné)
Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. dodanenie starých záväzkov, prípadne ich následná úhrada, oprava chýb minulých zdaňovacích období, členské príspevky a mnohé iné)
Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2021 (napr. výdavky súvisiace s pandémiou, zmena pre uplatňovanie PHL, reklama a reklamné predmety, odpisy prenajatého majetku, nedaňová DPH, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby - homeoffice, stravné lístky a finančné príspevky pozadu, daňové výdavky do výšky limitov ZDP, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, zákaz nízkej kapitalizácie, daňové odpisy, predaj majetku a iné)
Nové pravidlá pre umorovanie daňovej straty a nadväznosť na nové tlačivo DP
Kritéria pre uplatnenie zníženej sadby dane 15 % pre právnické osoby
Výpočet preddavkov na daň z príjmov, vysporiadanie preddavkov na daň z príjmov
Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2021

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: