O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Daňový výdavok – vybrané okruhy v roku 2020

AV   >   Semináre
Dátum konania:28. 10. 2020 - 28. 10. 2020
Miesto konania:ON LINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:V praxi často narážame na problém pri identifikovaní, čo možno považovať za daňový výdavok a čo nie. Aké výdavky si môže živnostník alebo iná SZČO uplatniť do daňových výdavkov v roku 2020? Aké sú podmienky na daňovú uznateľnosť výdavku? Viete, ako treba postupovať napr. pri motorovom vozidle, nákupe zimných pneumatík, paušalizácii, reklamných predmetoch, obchodných vzorkách, benefitoch pre zamestnancov, ubytovaní tretej osoby alebo pri likvidácii zásob?

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým spoločne pomocou praktických príkladov nahliadneme na vybrané okruhy daňového výdavku, a to z pohľadu aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2020. Chýbať v rámci obsahu nebudú ani užitočné upozornenia na časté chyby pri preukazovaní daňového výdavku, medzi ktoré patrí napríklad neúplná faktúra, neexistencia písomnej zmluvy a dodacieho listu alebo nedostatočné zabezpečenie dôkazov, ktoré potvrdzujú tvrdenia daňového subjektu.
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku a nedaňového výdavku)
•Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom ◦Poskytnutie automobilu na súkromné účely
◦Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné)
◦Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
◦Výhry pre zamestnancov
◦Mimoriadna situácia – vitamínové balíčky, testy zamestnancov

Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov
•Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
•Výpožička (pohľad dane z príjmov a DPH) – riziká spojené s obchodnými zástupcami
•Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
•Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
•Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
•Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných áut)

Bezplatné dodanie majetku
•Vyvolaná investícia na základe zmluvného vzťahu napr. s obcou, štátom (pohľad na daň z príjmov)
•Darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov) – riziko: závislé vzťahy
•Dar do spoločnosti a vyplatenie kapitálových fondov u spoločníka (413)
Výdavky daňovo uznané až po zaplatení

Reklamné výdavky (daň z príjmov a DPH)
•Obchodná vzorka
•Reklamný predmet
•Podpora predaja

Nenárokovateľná DPH a daňový dosah
•Zadefinovanie, kedy je DPH nenárokovateľná (§ 49 až § 51)
•Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v tuzemsku
•Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v zahraničí (refundačný princíp)
•Nový pohľad na daňovú uznateľnosť PHL u daňovníka

Špecifické výdavky – konfrontácia zákon verzus metodika FRSR
•ubytovanie tretej osoby
•zimné pneumatiky ako súčasť ocenenia MV
•úhrada ubytovania u FO, ktorá nemá živnosť na ubytovacie služby
•zaradenie budovy a zmena účelu využitia (preradenie v rámci odpisových skupín)

Likvidácia zásob a daňový výdavok

Ako bonus získa každý účastník:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
•Záznam z online seminára na 10 dní

Ako prebieha online seminár a technické podmienky zašleme včas prihláseným záujemcom.

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: