O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Strojopis a technika administratívy

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Akreditácia:Ministerstvo školstva SR
 
Popis:Počet hodín: 60
Cieľ: Cieľom je poskytnúť poslucháčom základ vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné na úspešné vykonávanie pisárskych a administratívnych prác. Písanie sa vyučuje desaťprstovou hmatovou metódou. Táto metóda je v súlade s poznatkami fyziológie a psychológie a umožňuje dosahovať vyššie výkony s menšou námahou. Poslucháči, ktorí už zvládli základy písania desaťprstovou hmatovou metódou sú vedení formou tréningov k zvyšovaniu svojich výkonov tak, aby písali rýchlo a presne. Cieľ sa dosahuje formou pestovania zmyslu pre zodpovednosť a systematickú prácu. Súčasťou je i evidencia a zakladanie písomností.
Cieľom časti obchodná korešpondencia je naučiť frekventantov ovládať normalizovanú úpravu písomností (STN 01 6910) a oboznámiť ich so správnou štylizáciou vo firemných a osobných listoch ako i formálnou úpravou listov do zahraničia.

Metódy výučby: prednáška, praktická ukážka, samostatný nácvik.

Oboznámenie sa s klávesnicou písacieho stroja, resp. počítača, jeho obsluhou a využitím. Nácvik je zameraný na uplatňovanie desaťprstovej hmatovej metódy dotykovej formou horizontálno-vertikálneho postupu nácviku. Frekventanti si osvojujú niekoľko druhov činností:
1)
Činnosť nácviková: (preberanie písmen v jednotlivých radoch a stĺpcoch klávesnice), ktorá ovplyvňuje ich myslenie, mechaniku prstov, technickú úroveň písania a v konečnom dôsledku výkony pri nácviku a po ňom. Tento postup umožňuje v krátkom výcvikovom čase dosahovať maximálne výsledky v presnosti a rýchlosti písania.
2)
Činnosť precvičovacia: mnohonásobným opakovaním hmatov zvyšovanie presnosti a rýchlosti výkonu písania odborným usmernením v rámci zvyšovania nácviku vyšších rýchlostí formou analyticko-syntetickej metódy, uplatňovaním rýchleho a presného čítania, realizovaná zväčša samostatnou tréningovou činnosťou.
3)
Upevňovacia činnosť: odstraňovanie chybných návykov, opakovanie predchádzajúcich častí cvičení na základe ich podrobného rozboru a prehľadu výsledkov o presnosti výkonu.
4)
Autokontrolná a dokumentačná činnosť: prečítanie všetkého, čo frekventant napíše, zistenie presnosti výkonu a jeho zaznamenanie do hodnotiaceho formulára.
5)
Činnosť hodnotiaca: sledovanie vlastného výkonu písania v presnosti a rýchlosti, jeho ohodnotenie, porovnanie s predošlými odpismi a stanovenie záveru pre ďalšie presnejšie odpisy. Za prvoradú sa pri výcviku pokladá presnosť pred rýchlosťou.
6)
Činnosť zameraná na formálnu a obsahovú stránku úpravy písomností podľa STN 01 6910 a úpravy listov do zahraničia.

Učebný plán:
Úvod
Nácvik písania na strednom rade
Nácvik písania na strednom, dolnom a hornom písmennom rade
Nácvik písmen a číslic na číselnom rade
Nácvik znamienok a značiek
Špeciálna úprava textu
Korešpondencia
Uplatnenie absolventov: môže sa uplatniť ako administratívny pracovník (-čka).

Popis:
Zameranie kurzu vychádza z požiadaviek na technicko-administratívneho pracovníka v štátnom, resp. súkromnom sektore. Dôraz kladie na osvojenie zručností a návykov potrebných pri zvládnutí desaťprstovej hmatovej metódy, čo je veľkou prednosťou nielen pre pracovníka v administratíve, ale aj pre ľudí v iných oblastiach. Nadobudnutou zručnosťou môžu absolventi efektívnejšie využívať čas pri práci na počítači, resp. na písacom stroji.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!