O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Novela Zákonníka práce

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:• Novela Zákonníka práce účinná od 1.9.2011
Pracovná zmluva
o odstúpenie od pracovnej zmluvy
Skúšobná doba
o vedúci zamestnanci
o dĺžka a predĺženie skúšobnej doby vo vzťahu ku kolektívnej zmluve
Pracovný pomer na dobu určitú
o nová dĺžka pracovného pomeru na dobu určitú
o zmenené podmienky pre predĺženie alebo opätovné dohodnutie
o zúženie rozsahu dôvodov pre predĺženie alebo opätovné dohodnutie nad rámec
Úplná novinka : Delené pracovné miesto
o praktická aplikácia novinky
o výhody a nevýhody z podhľadu zamestnávateľa resp. zamestnanca
Skončenie pracovného pomeru
o v skúšobnej dobe
o výpovedná doba
o výpoveď daná zamestnávateľom
o hromadné prepúšťanie
Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru – zásadná
zmena
Odstupné
o právo voľby zamestnanca pred začatím plynutia výpovednej doby
o časť výpovednej doby a pomerná časť odstupného
Odchodné
o kedy nie je zamestnávateľ povinný poskytnúť odchodné
Výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení
pracovného pomeru
Konto pracovného času
Pružný pracovný čas
Práca nadčas
Dovolenka
o základná výmera dovolenky
o dovolenka pri pružnom pracovnom čase
o krátenie dovolenky
o hromadné čerpanie
o nevyčerpanie dovolenkyMzda
o čo sa nepovažuje za mzdu
o mzda za prácu nadčas
o výplata mzdy
Prekážky
o dôležité osobné prekážky v práci
o prekážky na strane zamestnávateľa
o prekážky pri pružnom pracovnom čase
Sociálna politika zamestnávateľa
o stravovanie zamestnancov
o rodičovská dovolenka
Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
o odborová organizácia
o zamestnanecká rada
o kolektívna zmluva
o dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom
o podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana
Prechodné ustanovenie účinné od 1.septembra 2011

• Nová suma životného minima platná od 1.7.2011 a jej vplyv na
daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane
výpočet sumy zrážky zo mzdy
rodičovský príspevok, prídavok na dieťa
•Problematika daňového bonusu v súvislosti
so skončením strednej školy – koniec prázdnin
so zahájením vysokoškolského štúdia I. / II. / III. stupňa
•Úvodné informácie o superhrubej mzde
úprava pravidelnej a nepravidelnej zložky príjmu
o verejným zamestnávateľom
o súkromným zamestnávateľom

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!