O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Znenie novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – s účinnosťou od 1. 1. 2010.

Okruhy ustanovení dotknutých prijatou novelou • Zmeny v pojmoch a definíciách zákona o verejnom obstarávaní – prvá časť ( predmet úpravy zákona o verejnom obstarávaní, povinná osoba podľa § 7, obstarávateľ, koncesionár, lehoty) • Zmeny v druhej časti zákona – prvá hlava ( postupy vo verejnom obstarávaní, osobné postavenie, technická alebo odborná spôsobilosť, určenie podmienok účasti, vyhodnocovanie podmienok a ponúk, uzavretie zmluvy, preukazovanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom inej osoby) • Zmeny v druhej časti zákona – druhá hlava ( navrhované zmeny v postupoch verejného obstarávania) • Zmeny v druhej časti zákona – tretia hlava (koncesia, rozšírenie predmetu koncesie o koncesiu na služby) • Zmeny v druhej časti zákona – štvrtá hlava (navrhované zmeny v zadávaní nadlimitných zákaziek obstarávateľom) • Zmeny v tretej časti zákona ( zadávanie podlimitných zákaziek, zadávanie podprahových zákaziek) • Zmeny v štvrtej časti zákona (povinnosť súťaže návrhov, postup, určenie predpokladanej hodnoty • Zmeny v piatej časti zákona, prvá hlava ( správa vo verejnom obstarávaní, pôsobnosť úradu, opravný mechanizmus) • Zmeny v piatej časti zákona – druhá hlava (odborná spôsobilosť, podmienky získania odbornej spôsobilosti, dôvody vyčiarknutia zo zoznamu odborne spôsobilých osôb) • Zmeny v piatej časti zákona – tretia hlava (zoznam podnikateľov, nové informácie uvádzané v zozname podnikateľov) • Zmeny v piatej časti zákona, štvrtá hlava (revízne postupy, žiadosť o nápravu, podmienky podania, náležitosti žiadosti o nápravu, konanie v rámci vybavenie žiadosti o nápravu, lehoty konanie v námietkach, okruh oprávnených osôb na ich podanie, podmienky, náležitosti a lehoty na podanie námietok, konanie úradu o námietkach, kaucie, kontrola postupu zadávania zákaziek, okruh oprávnených osôb podať podnet na kontrolu, povinnosti kontrolovaného, poriadková pokuta, návrh na určenie neplatnosti zmluvy, správne delikty, pokuty) • Zmeny v piatej časti zákona – piata hlava ( prechodné ustanovenia)

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!