O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Právo a legislatíva

Právo a legislatívaNajbližší termínMiesto konania
Zákon o ochrane osobných údajov a jeho prepojenie na novelu Zákonníka práce
Zákon 386/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch. Zákon 119/2010 Z. z. o obaloch.
Novely zákonov a ich praktická aplikácia pri spracovaní miezd.
Zákonník práce – úplné znenie
Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA, ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ, PRIEBEŽNEJ A NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA
Zákon o DPH
Najčastejšie otázky z oblasti pracovného práva aplikovaného pri výkone prác vo verejnom záujme
SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH
Elektronický podpis
Zásady exekučného konania
Novela Zákonníka práce
Elektronický podpis a jeho využitie v advokátskej praxi
ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ A PRIEBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA O FINANČNEJ KONTROLE
Zákon o archívoch a registratúrach č. 503/2007
Novela zákona O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH Č. 503/ 2007
Zmeny v kľúčových zákonoch účinné od 1.1.2011
ODMEŇOVANIE V ROZPOČTOVEJ SFÉRE A PERSONÁLNE PODMIENKY KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
ZÁKONNÍK PRÁCE V ROKU 2012 V PODMIENKACH DOMOVOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
POVINNOSTI PRI VÝKONE ZRÁŽOK ZO MZDY, RZZP ZA ROK 2011 A OZNAMOVANÍ ZMIEN NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE RO A PO ZRIADENÉ OBCOU, VÚC V ROKU 2012
ZMENY ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÉ OD 1.1.2013
NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.10.2012
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
KONIEC ROKA 2011 SA BLÍŽI
DAŇ Z PRÍJMOV PO V ROKU 2012
DPH V PRAXI, POVINNOSTI PLATITEĽA NA KONCI KALENDÁRNEHO ROKA A ZMENY OD 1.1.2012
ZÁKON O RODINE - (Zákon č. 36/2005 Z.z.)
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH V PRAXI PO 1.1.2013
Majetok spoločnosti, odpisovanie a daň z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2011
ZÁKONNÍK PRÁCE - prvé skúsenosti po novelách v roku 2011 - konzultačný seminár, judiktúra a príklady z praxe
Daň z príjmov FO za rok 2012
Ako postupovať pri kúpe, predaji a nájme nehnuteľností, stavebný zákon a oceňovanie nehnuteľností
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZAČÍNA SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK Z POHĽADU BOZP
Práca mzdovej účtovníčky v II. polroku 2012
NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 - príprava daňového priznania
Zákonník práce v roku 2013 v praxi
Zákonník práce v roku 2013
+
ukončenie roka 2012
Zákonník práce účinný od 1.1.2013
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 fyzické a právnické osoby
Daň z príjmov - daňové priznanie za rod 2013 FO+PO
7.2.2014
Hotel Slovakia, Žilina
Účtovná závierka 2012 v účtovných jednotkách v podvojnom účtovníctve
Ročné zúčtovanie dane za rok 2013
Práva a povinnosti zdaniteľných osôb po účinnosti novely zákona o DPH č. 246/2012 Z. z. a jej aplikácia v praxi
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2013
ZÁKONNÍK PRÁCE
Praktický seminár
k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
Skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby mimo sídla úradu
SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA
INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA
NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2014, NAJČASTEJŠIE OTÁZKY Z PRAXE
Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2013 – FO + PO
Žilina
Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2014
seminár zameraný na prípravu na skúšku zodpovednej osoby
ODBORNÁ SPRÁVA KLASICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV - archivácia a registratúra v súlade s platnou legislatívou.
Najdôležitejšie zmeny v legislatíve od 1.1.2016