O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár: GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI
Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi

AV   >   Semináre
Dátum konania:17. 06. 2019 - 17. 06. 2019
Miesto konania:BRATISLAVA Hotel Saffron, Školská 5
Cena:84,-€
Cieľová skupina:Nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR priniesli v roku 2018 do oblasti spracúvania osobných údajov výrazné zmeny. Z pohľadu Úradu na ochranu osobných údajov SR, Európskeho výboru na ochranu osobných údajov a aplikačnej praxe však došlo k niekoľkým zmenám názorov, ktoré sa týkajú už platných nariadení a skutočností od 25. 5. 2018. Úrad vydal viaceré nové usmernenia týkajúce sa zákonnosti, e-shopov alebo k tomu, či sa na fyzickú osobu, ako živnostníka, vzťahujú predpisy o ochrane osobných údajov alebo nie. Taktiež pôvodné vzory, ktoré sa použili v máji 2018, boli v niektorých častiach pozmenené.

Všetky dôležité informácie o úpravách, ktoré po 25. 5. 2018 nastali si upresníme na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci programu vám tiež ozrejmíme, čo je to „dokumentácia podľa GDPR", aké sú jej náležitosti a čo všetko obnáša tvorba takejto dokumentácie. Chýbať nebude ani množstvo praktických príkladov, pomocou ktorých si spolu prejdeme všetky podstatné ustanovenia zákona a nariadenia GDPR, a pomocou ktorých vás informujeme, na čo si musíte dať pozor alebo čo je považované za „súlad" s GDPR.

Viete:
•ako má vyzerať poverenie pre oprávnené osoby?
•ako má vyzerať sprostredkovateľská zmluva od 25. 5. 2018?
•že bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
•ako má vyzerať záznam o spracovateľských činnostiach?
•o možnosti získať certifikát, ak ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?
•čo sú to balančné testy?
•čo všetko máte mať vypracované, aby ste boli v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov?
•ako má vyzerať označenie monitorového priestoru?

Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne v AVZV
Lektor:JUDr. Marcela Macová, PhD. špecialista v problematike OOU
Na objednávku:áno


Dni a časy konania:HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Popis:PROGRAM

•Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
•Pojmy (osobný údaj, online identifikátory, rodné číslo, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
•Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ
•Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
•Právne základy spracúvania osobných údajov – povieme si, kedy treba súhlas a ako a kedy používať oprávnený záujem
•Monitorovanie priestorov kamerovým systémom
•Povinnosť informovania dotknutej osoby
•Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania]
•Bezpečnostné opatrenia – ako má vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018
•Štandardné opatrenia (vrátane poverení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
•Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
•Záznamy o spracovateľských činnostiach – viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?
•Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Povieme si, ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty
•Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
•Cezhraničný prenos osobných údajov
•Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
•Kódex správania, certifikát a akreditácia
•Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
•Diskusia


Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
•Online publikáciu: ◦Zákon o ochrane osobných údajov
◦30 krokov súladu s novou právnou úpravou OOU
◦Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch
◦Informačná povinnosť Úradu na ochranu osobných údajov
◦Sprostredkovateľská zmluva GDPR - vzor
◦TEST PROPORCIONALITY oprávnených záujmov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
◦Vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa zástupcu prevádzkovateľa

•Videoškolenie: Spracúvanie osobných údajov externými subjektmi od 25. 5. 2018 a prenosy osobných údajov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
K vystaveniu faktúry je nutné zaslať fakturačné údaje.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: