O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár: GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI
Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi

AV   >   Semináre
Dátum konania:15. 02. 2019 - 15. 02. 2019
Miesto konania:15.2.2019 BANSKÁ BYSTRICA
19.3.2019 BRATISLAVA
Cena:90,-€
Cieľová skupina:Nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR priniesli v roku 2018 do oblasti spracúvania osobných údajov výrazné zmeny. Z pohľadu Úradu na ochranu osobných údajov SR, Európskeho výboru na ochranu osobných údajov a aplikačnej praxe však došlo k niekoľkým zmenám názorov, ktoré sa týkajú už platných nariadení a skutočností od 25. 5. 2018. Úrad vydal viaceré nové usmernenia týkajúce sa zákonnosti, e-shopov alebo k tomu, či sa na fyzickú osobu, ako živnostníka, vzťahujú predpisy o ochrane osobných údajov alebo nie. Taktiež pôvodné vzory, ktoré sa použili v máji 2018, boli v niektorých častiach pozmenené.

Všetky dôležité informácie o upravách, ktoré po 25. 5. 2018 nastali si upresníme na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci programu vám tiež ozrejmíme, čo je to „dokumentácia podľa GDPR", aké sú jej náležitosti a čo všetko obnáša tvorba takejto dokumentácie. Chýbať nebude ani množstvo praktických príkladov, pomocou ktorých si spolu prejdeme všetky podstatné ustanovenia zákona a nariadenia GDPR, a pomocou ktorých vás informujeme, na čo si musíte dať pozor alebo čo je považované za „súlad" s GDPR.
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne v AVZV
Lektor:JUDr. Marcela Macová, PhD. špecialista v problematike OOU
Na objednávku:áno


Dni a časy konania:15. 2. 2019 Banská Bystrica
Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

19. 3. 2019 Bratislava
Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava
Popis:Popis

Viete:
•ako má vyzerať poverenie pre oprávnené osoby?
•ako má vyzerať sprostredkovateľská zmluva od 25. 5. 2018?
•že bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
•ako má vyzerať záznam o spracovateľských činnostiach?
•o možnosti získať certifikát, ak ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?
•čo sú to balančné testy?
•čo všetko máte mať vypracované, aby ste boli v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov?
•ako má vyzerať označenie monitorového priestoru?

Program
•Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
•Pojmy (osobný údaj, online identifikátory, rodné číslo, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
•Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ
•Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
•Právne základy spracúvania osobných údajov – povieme si, kedy treba súhlas a ako a kedy používať oprávnený záujem
•Monitorovanie priestorov kamerovým systémom
•Povinnosť informovania dotknutej osoby
•Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania]
•Bezpečnostné opatrenia – ako má vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018
•Štandardné opatrenia (vrátane poverení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
•Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
•Záznamy o spracovateľských činnostiach – viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?
•Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Povieme si, ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty
•Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
•Cezhraničný prenos osobných údajov
•Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
•Kódex správania, certifikát a akreditácia
•Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
•Diskusia

Bonus: vzor sprostredkovateľskej zmluvy, informačnej povinnosti


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Zvolen19. 3. 2019