O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár: Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
webinár aj seminár

AV   >   Semináre
Dátum konania:19. 11. 2021 - 19. 11. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE, resp
BRATISLAVA, Hotel Saffron, Školská 5
Cena:84,- € (96,-€)
Cieľová skupina:Na tomto školení sa zamestnanci personálnych, mzdových a účtovných oddelení zorientujú v aktuálnych povinnostiach a pravidlách ochrany osobných údajov. Prejdeme si všetky fázy a procesy spracúvania osobných údajov zamestnancov – od prijatia životopisov až po kompletnú likvidáciu osobných údajov zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer. Okrem všeobecných pravidiel, kedy si povieme, o čom musíte informovať zamestnanca podľa GDPR alebo ako má vyzerať pracovná zmluva, sa budeme venovať aj aktuálnym problémom súvisiacim s plnením vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, meraním teploty, uchovávaním zdravotných údajov zamestnancov, zabezpečením práce na home office, monitorovaním zamestnancov a ďalším.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:JUDr. Marcela Macová, PhD., špecialista poradca v oblasti OOU
Na objednávku:nie

Vydané osvedčenia:Bez dokladu

Dni a časy konania:HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Ochrana osobných údajov sa stále mení, a je potrebné sledovať nielen predpisy a usmernenia týkajúce sa osobných údajov ale aj osobitné predpisy ako je Zákonník práce, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podobne.
Personálne, mzdové a účtovné oddelenia patria medzi najvyťaženejšie a práve tu sa musí klásť dôraz ochranu osobných údajov. Veľa krát sú to práve tieto oddelenia, ktoré majú na starosti dohľad nad ochranou osobných údajov. Tieto oddelenia sú navyše v uplynulých dňoch povinné z pohľadu GDPR zabezpečiť svojim zamestnancom maximálnu ochranu – či už pri meraní teploty alebo pri uchovávaní ich zdravotných údajov. Tak isto sú povinný dodržiavať kontrolu plnenia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili seminár, kde vám poradíme, ako sa v praxi vyrovnať s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a iných predpisov.

Pomocou praktických príkladov si vysvetlíme: ako má vyzerať súhlas a ako ho získať, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti. Tak isto si povieme, čo by mala obsahovať každá zmluva (aj z právnickými osobami) a čo by každý prevádzkovateľ mal mať na svojom webovom sídle. Podrobne sa budeme zaoberať aj fotografovaním alebo monitorovaním zamestnancov na pracovisku a ďalšími povinnosťami, ktoré pre vás vyplývajú z nariadenia GDPR.

•Viete, čo konkrétne GDPR znamená pre personalistov?
•Viete, čo všetko môžete mať v osobnom spise?
•O čom musíte informovať zamestnanca podľa GDPR?
•Aké osobné údaje musí personalista rozčleniť a vylúčiť zo spracovania?
•Ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu nariadenia a nového zákona o ochrane osobných údajov?
•Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov, napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?
•Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.
•Je potrebný súhlas uchádzača o zamestnanie a podobne?
•Čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby váš zamestnanec mohol vykonávať prácu z domu?
•Aký je plán kontrol na rok 2021?
•Za čo boli doposiaľ firmy najčastejšie sankcionované?
•Ktoré ďalšie praktické informácie budeme rozoberať:
◦usmernenie EDPB ku kamerám – odporúča označenie priestorov „piktogram“, lehotu uchovávania záznamov,
◦ktoré priestory sa smú monitorovať,
◦čo si predstaviť pod pojmom „oprávnený záujem“ a ako ho obhajovať?
◦stanovisko úradu k meraniu teploty na pracovisku
•Kedy a na čo je potrebný súhlas na spracovanie osobných údajov a aké sú jeho náležitosti, je možné použiť súhlas v personálnej agende podľa GDPR?
•Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje o zamestnancoch, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov, účtovná agenda, obchodná komunikácia a i.
•Spracúvanie životopisov uchádzačov o zamestnanie, spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie, kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom?
•Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca)
•Používanie fotografií zamestnancov (internet/intranet, identifikačné karty zamestnancov), je potrebný súhlas?
•Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch.
•Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný?
•Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy, podmienky použitia biometrických údajov na prístupové systémy a dochádzku
•Spracúvate osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov? Postupujete správne?
•Profilovanie zamestnancov – podmienky profilovania zamestnancov a automatizovaného individuálneho rozhodovania, spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov.
•Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?
•Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce.
•Postupujete v súlade s ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce?
•Monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier.
•Kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov, ako legálne vykonávať monitorovanie zamestnancov na pracovisku, povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru, primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca)
•Spracúvanie personálnej a mzdovej agendy prostredníctvom externých spoločností – sprostredkovateľov.
•Ako správne postupovať podľa nariadenia a nového zákona o OOU, čo je potrebné zmeniť v zmluvách so sprostredkovateľmi, ako je externá spoločnosť, ktorá robí mzdovú a personálnu agendu, BOZP, stravovanie?
•Nakladanie s údajmi o zdravotnom stave zamestnancov.
•Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností.
•Prenos osobných údajov v rámci EÚ a mimo EÚ do tretích krajín.
•Zodpovedná osoba podľa GDPR.
•Kedy ju prevádzkovateľ musí mať a kedy môže? A za akých podmienok?
•Likvidácia osobných údajov zamestnancov.
•Aktuálne k vyhláškam a vydaným vzorom Úradu pre ochranu osobných údajov.
•Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR, zmeny.
•Nové stanovisko úradu k meraniu teploty na pracovisku.
•Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?
•Od 1.9. musia zamestnávatelia získavať osobné údaje v súvislosti s pandemickou situáciou o zamestnancoch a iných osobách vstupujúcich do ich priestoru na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike

Korona Safe:
•Meranie teploty pri vstupe do priestorov
•Priebeh registrácie s náležitým odstupom
•Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
•Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
•Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: