O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár: ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE
Získajte tie najlepšie odporúčania na daňovú problematiku od obľúbeného poradcu Ing.Vladimíra Ozimého.

AV   >   Semináre
Dátum konania:12. 09. 2019 - 12. 09. 2019
Miesto konania:BRATISLAVA
Vienna Gate, Kopčianska 8A, BA - PETRŽALKA
Školiace stredisko je na 2 poschodí v zelenej zóne

Priamo pred Vienna Gate na Kopčianskej ul. je autobusová zastávka “Železničná stanica Petržalka”, kde stojí autobus č. 80 a 99
Cena:84,- EUR
Cieľová skupina:Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede a množstvo užitočných daňových trikov.
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Lektor:Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo
Na objednávku:áno

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Menu č. 1 – Špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou
•výdavky na stravovanie na pracovnej ceste pre zamestnancov a daňový výdavok zamestnávateľa
•nárokovateľné a dobrovoľné náhrady vyplácané zamestnancovi a vplyv na základ dane u zamestnávateľa a zamestnanca (stravné nad limit, poskytnutie špecifických hotelových služieb, napr. ako wellness...)
•výdavky na ubytovanie hradené za tretie osoby a princíp daňového výdavku verzus metodický prístup finančnej správy
•právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z výdavkov na pracovnej ceste
•zahraničné pracovné cesty a DPH ako daňový výdavok
•cestovný príkaz ako dôkazný prvok ustátia daňového výdavku
•konateľ a spoločník na pracovnej ceste – práva, povinnosti a vplyv na základ dane

Menu č. 2 – Nesplácanie záväzkov a dosah na základ dane, pohľadávky po splatnosti
•neuhradené záväzky a úprava základu dane
•odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
•odpis neuhradených záväzkov, ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné), a vplyv na základ dane
•prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
•opravná položka, postúpenie a odpis pohľadávky

Menu č. 3 – Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov
•tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo- účtovný aspekt)
•tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)
•použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov, dosah na spoločníka
•dividendy a daňovo- odvodový dosah na spoločníka
•vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom, a vplyv na zdanenie
•vyplatenie dividendy členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom, a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane

Menu č. 4 – Podpora predaja z účtovno-daňového hľadiska, reklamné predmety a obchodné vzorky
•reklamná súťaž a vyplatenie výhry pre účastníkov súťaže (účtovno- daňový aspekt, daň z príjmov a DPH) – bezplatné dodanie tovaru a služby
•reklamné predmety z účtovno- daňového hľadiska (vrátane DPH)
•obchodné vzorky z účtovno- daňového hľadiska (vrátane DPH)

Menu č. 5 – Vybrané špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska
•prvé zimné pneumatiky a vplyv na ocenenie majetku
•refakturácia nedaňových výdavkov a vplyv na základ dane u daňovníka
•refakturácia verzus prechodná položka na účely DPH
•technické zhodnotenie verzus oprava
•licencie ako dlhodobý nehmotný majetok a daňová uznateľnosť odpisu

Menu č. 6 – Oprava základu dane z pohľadu dane z príjmov a DPH
•oprava chýb minulých účtovných období a dosah na základ dane a účtovný princíp
•oprava základu dane podľa § 25 (objektívna skutočnosť) ZoDPH
•oprava základu dane (subjektívna chyba z pohľadu DPH)
•zrušenie faktúry z dôvodu nesplácania faktúr a vplyv na základ dane a DPH

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
•Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
•Videoškolenie: Daňový výdavok v roku 2019


Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Pre potreby fakturácie prosíme zaslať fakturačné údaje / objednávku.
Inak po prihlásení úhrada v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS 190912 v poznámke uviesť účastníkov

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: