O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021 z pohľadu kontrolóra

AV   >   Semináre
Dátum konania:15. 11. 2021 - 15. 11. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:S ohľadom na súčasný krízový stav sa na uvedenom webinári oboznámite s pravidlami aj samotnými postupmi pri inventarizácii majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021. Lektor vám nielenže predstaví potrebu menovania členov komisií a následné zostavenie prehlásení k jej výkonu, ale poskytne vám najmä prehľad o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove. Ako účastník získate viacero vzorových príkladov do praxe, napr. vzory zápisov, súpisov, menovacích dekrétov či vzor príkazu na zostavenie inventarizácie. Bližšie sa oboznámite i s pravidlami a výkonom inventarizácie pokladničnej hotovosti a cenín. Lektor pôsobí ako kontrolór vo verejnej správe, a preto si účastníci navyše vypočujú aj praktické upozornenia a odporúčania k základnej finančnej kontrole.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09:00 - 13:00 – prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

1. Zákonnosť inventarizácie a jej postup

2. Prehľad povinností pri jej zostavení

3. Upozornenia z kontrolnej praxe verzus COVID-19

4. Otázky účastníkov

5. Individuálne konzultácie

6. Diskusia a záverSeminár dáva účastníkom odpovede i na otázky, a to:

1. Čo všetko majú obsahovať inventúrne súpisy?

2. Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola?

3. Aké povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie?

4. Čo všetko požaduje zákon o účtovníctve pre zostavenie príkazu štatutára na realizovanie inventarizácie?

5. Ako vykonať fyzické inventúry, ak pracujeme z domu?

6. Ako podpísať výstupy na diaľku?

7. Musí sa účtovať inventarizačný rozdiel?

8. Kedy je možné tvoriť rezervu a kedy časové rozlíšenie?

9. Musíme okrem inventúrnych súpisov zostaviť aj inventarizačný zápis z každého jedného súpisu?

10. Postačí vykonať inventarizáciu pokladničnej hotovosti dvakrát za rok?

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Bonus pre účastníkov: vzorové šablóny – inventúrny súpis a inventarizačný zápis, príkaz na inventarizáciu, menovania i prehlásenia hmotne zodpovedných osôb.

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: