O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Novela školského zákona od 1. januára 2022

AV   >   Semináre
Dátum konania:21. 01. 2022 - 21. 01. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:V súvislosti s novelizáciou školského zákona (účinnou od 1. januára 2022) vám PhDr. Marek Havrila, PhD., prináša praktický pohľad na legislatívne zmeny týkajúce sa materských, základných a stredných škôl, vrátane školských zariadení. Bližšie si vysvetlíme, ako sa zmeny dotknú pedagogickej dokumentácie, povinnej školskej dochádzky, prevádzkových podmienok, vzdelávacích programov, učebných plánov či komisionálnych skúšok a opakovania ročníka.

Zároveň vás informujeme o možnosti spájania a združovania škôl v novom roku a taktiež priebehu prijímania rozhodnutí riaditeľov škôl v správnom konaní.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:PhDr. Marek Havrila, PhD., dborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu Prešov
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09,00 - 12,00 – prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Webinár je zameraný na schválené legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2022 a neskôr v súvislosti s novelizáciou školského zákona. Prezentované zmeny, ktoré vznikajú v dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa týkajú všetkých škôl a školských zariadení s dôrazom na zmeny týkajúce sa:
• Nových definícií pojmov a terminológie v školskom zákone
• Výchovných programov a vzdelávacích programov
• Pedagogickej dokumentácie
• Plnenia povinnej školskej dochádzky
• Individuálneho vzdelávacieho programu, učebného plánu, komisionálnych skúšok, opakovania ročníka
• Prijímania žiakov na vzdelávanie vrátane prijímacieho konania na stredné školy pre šk. rok 2022/2023
• Možnosti spájania a združovania škôl
• Zmien týkajúcich sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl
• Možnosti získania nižšieho stredného vzdelania v ZŠ
• Vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným znevýhodnením
• Transformácie poradenského systému
• Prijímania rozhodnutí riaditeľov škôl v správnom konaní
• Prevádzkových podmienok a organizácie školského roka a viacerých ďalších úprav
• diskusia

Prostredníctvom zákona č. 415/2021 Z. z. bol s účinnosťou od 1.1.2022 novelizovaný aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: