O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2021 a 2022

AV   >   Semináre
Dátum konania:10. 02. 2022 - 10. 02. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na novelu zákona o dani z príjmov účinnú k 1. 1. 2022 si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole. V súvislosti s výdavkami nadviažeme aj na nájomné vzťahy, vyradenie obchodného majetku, reklamné výdavky či zásoby.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie j platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Ing. Vladimír Ozimý Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku)

Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom
Poskytnutie automobilu na súkromné účely (pohľad dane z príjmov aj DPH)
Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné) – pohľadu na daň z príjmov a dane z pridanej hodnoty
Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
Výhry pre zamestnancov
Benefity zamestnancov a vplyv na daňový výdavok u zamestnávateľa (oslobodené verzus zdaňované)
Ustátie dôkazného bremena pri daňovom výdavku, preverovanie obchodných partnerov

Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov

Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
Výpožička z pohľadu dane z príjmov
Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká, postúpenie na nového nájomcu a daňové riziká
Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných motorových vozidiel)
Bezplatné dodanie majetku

Vyvolaná investícia na základe zmluvného vzťahu napr. s obcou, štátom (pohľad na daň z príjmov a DPH)
Darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov a DPH)
Prevod odpísaného majetku na spoločníka a daňové riziká

Vyradenie obchodného majetku a daňový výdavok (resp. nedaňový výdavok)

Predaj majetku vrátane postúpenia predmetu lízingu
Likvidácia majetku
Škoda na majetku
Zmarená investícia

Reklamné výdavky ako daňový, resp. nedaňový výdavok

Obchodná vzorka
Reklamný predmet
Podpora predaja
Zásoby z daňového hľadiska (daňový verzus nedaňový výdavok)

Manká a škody na zásobách
Likvidácia zásob
Predaj zásob pod cenu
Predaj stavby a pozemku ako zásoby a daňové dosahy

Diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam zo školenia online na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: