O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021

AV   >   Semináre
Dátum konania:13. 01. 2022 - 13. 01. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Prednáška je zameraná na zdôraznenie osobitostí pri zostavení účtovnej závierky za rok 2021. Vplyv hmotnoprávnych predpisov – Obchodného zákonníka, zákona o dani z príjmov na účtovníctvo podnikateľov a ich zapracovanie do jednotlivých povinných prác pri zostavení, schválení a zverejnení účtovnej závierky. Základom účtovnej závierky je správne ocenenie jednotlivých vykazovaných položiek, osobitosti vykazovania pohľadávok a záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám. Posúdenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Ing. Mária Horváthová Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Bez dokladu
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Účtovníctvo v priebehu roka 2021

Účtovné prípady podľa jednotlivých zložiek majetku a záväzkov. Správne účtovanie položiek vlastného imania.
Kroky pred zostavením účtovnej závierky
Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania. Výsledky inventarizácie z pohľadu účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z príjmov.
Účtovné prípady spojené s účtovnou závierkou – oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
ocenenie reálnou hodnotou v účtovnej závierke a vplyv na základ dane z príjmov,
opravné položky v účtovnej závierke a opravné položky z pohľadu zákona o dani z príjmov,
nevyfakturované dodávky, pohľadávky s neurčitou výškou a rezervy v účtovnej závierke a daňovo uznané rezervy, kurzové rozdiely, časové rozlíšenie nákladov a výnosov.
Zabezpečenie úplnosti účtovníctva – doúčtovanie účtovných prípadov z dôvodu zostavenia účtovnej závierky.
Rozsah zostavenia účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve
Položky súvahy a výkazu ziskov a strát
Poznámky – dôležitá zákonná povinnosť účtovnej závierky
Archivácia účtovnej závierky, možnosti a legislatívne zmeny, ukladanie do registra účtovných závierok, proces schvaľovania účtovnej závierky, zmeny pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: