O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Akadémia vzdelávania Zvolen

AV   >   Partneri
Kurzy     KONTAKT     NOVINKY     JAZYKY     SPOLUPRÁCA     PONUKA     EK     N-STR     2022     DOBROPODNIK

ETICKÝ  KÓDEX  AKADÉMIE VZDELÁVANIA ZVOLEN


Preambula

Akadémia vzdelávania Zvolen  uskutočňuje  svoju  činnosť podľa Stanov o.z. a to etickým a zákonným spôsobom so zámerom na spokojnosť účastníkov vzdelávania, lektorov, zamestnancov a spolupracujúce subjekty, čo je nevyhnutné pre náš vlastný úspech. 

 

ETICKÝ KÓDEX

 1. Etický kódex je základným dokumentom Akadémie vzdelávania Zvolen (AVZV) pre formovanie  kultúry nášho občianskeho združenia. Vychádza z vízie - byť najspoľahlivejšou, dostupnou a na záujemcu o vzdelávanie (klient) orientovanou spoločnosťou.

 2. Kódex je záväzný pre všetkých,  ktorí sú zamestnaní resp. spolupracujú  v AVZV na akýkoľvek úväzok, resp. dohodou (ďalej zamestnanci). Každý zamestnanec  je reprezentantom záujmov Akadémie vzdelávania Zvolen.

 3. Uplatňovanie kódexu v praxi spoločnosti riadi jej riaditeľ / -ka. 

 4. Dobrá povesť AVZV je cennou obchodnou devízou. Každý  sa musí snažiť o čo najvyšší stupeň osobnej morálky, byť osobne zodpovedný za každú požiadavku našich klientov, rozumieť ich potrebám, plniť svoje sľuby a neustále zlepšovať naše služby, byť spoľahlivý a inovatívny partner, pretože potreby účastníkov vzdelávania sú pre nás prvoradé.

 5. Trh si žiada kvalitu a my ju vieme ponúknuť .

 6. AVZV zabezpečuje optimálne podmienky pre realizáciu dohodnutého výkonu vo vzdelávacom procese ako v sídle o.z., tak v externých podmienkach.

 7. Zamestnanci uplatňujú svoj osobný vplyv predovšetkým prostredníctvom svojej odbornosti, príkladného pracovného úsilia a dôsledného obhajovania takých hodnôt ako sú čestnosť, kreativita, optimizmus, výkonnosť, tolerantnosť a zodpovednosť.

 8. Lektor pracuje v zmysle Zásad práce s AVZV, celoživotne sa vzdeláva, zvyšuje svoju kvalifikáciu a získava najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru, ktoré aplikuje vo vzdelávacom procese

 9. Lektor  sa správa k účastníkom vzdelávania slušne a profesionálne, spoluvytvára príjemnú  klímu; rešpektuje požiadavky klientov, kompetencie v AV a kolegov a tým dbá o dobré meno AVZV.

 10. Konflikt záujmov vzniká, keď osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a jeho lojality voči spoločnosti AVZV, ktorú reprezentuje. Spoločnosť má právo preskúmať podozrivé vzťahy a nevhodné správanie svojich zamestnancov. 

 11. V súlade so zákonmi Slovenskej republiky, ktoré chránia zamestnancov  od určitých typov diskriminačných praktík, v spoločnosti nie sú takéto aktivity tolerované.  Akékoľvek obťažovanie, obmedzovanie, neetické správanie a nátlak  je v AVZV výslovne zakázaný.

 12. AVZV dbá o pravidelnú analýzu potrieb, prianí a požiadaviek ako potenciálnych, tak existujúcich klientov a vychádza im v ústrety kvalitou, termínmi a cenou ponúkaných služieb s ohľadom na marketingové ciele  a serióznosť vzťahu ku klientovi.

 13. Zamestnanci sú povinní oznámiť (bod 3) akékoľvek konanie odporujúce zásadám tohto kódexu.

Zvolen, 1.8.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŽIVOT PRINÁŠA VEĽA POZNATKOV, SKÚSENOSTÍ A NÁZOROV INÝCH

MNOHÉ SA NÁM PÁČIA, S INÝMI SA NESTOTOŽŇUJEME, ALE MOŽNO STOJA ZA ZAMYSLENIE

pár z nekonečného množstva výrokov :

  David J. Schwartz

Všetko, čo zlepšuje schopnosť premýšľať, je vzdelávanie.


Will Durant americký historik, filozof a spisovateľ

Vzdelávanie je sústavné objavovanie našej vlastnej nevedomosti.


Aristoteles klasický grécky filozof

Vzdelávanie mysle bez vzdelávania srdca nie je žiadne vzdelávanie.

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrazok free ucenie