O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Akadémia vzdelávania Martin

AV   >   Partneri

Účtovník - účtovníčka : moduly : podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, mzdové účtovníctvo

Dátumy konania: otvárame podľa záujmu
Počet hodín: 155 + 65 + 60
Cena: 896 € / evidovaní nezamestnaní môžu požiadať o preplatenie kurzu cez UPSVaR formou REPAS
Cieľová skupina: Kurz je určený nezamestnaným, absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre spracovanie a vedenie účtovnej a ekonomickej agendy v praxi. 
Kurz je vhodný aj pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou.
Evidovaní nezamestnaní môžu požiadať o preplatenie kurzu cez UPSVaR formou REPAS
Registrácia: otvárame pri účasti minimálneho počtu 7 účastníkov
evidencia žiadostí na Úrade práce najneskôr 14 dní pred termínom začiatku
Na objednávku: nie

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Vydané osvedčenia: osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Dni a časy konania:  kurz otvoríme len v prípade záväzného prihlásenia min. 6 účastníkov, preto sa informujte
Popis: Počet hodín: 155 + 65 + 60
Cieľ: - realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku 
- vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva 
- vystavovať účtovné doklady 
- účtovať bežné účtovné prípady firmy 
- viesť účtovnú a štatistickú agendu 
- ovládať techniku účtovnej uzávierky 
- zostavenie účtovnej uzávierky 

Metódy výučby: pri realizácii kurzu sa strieda výklad lektora s praktickými cvičeniami, samostatnou prácou poslucháčov a riešením konkrétnych príkladov doplnených odborným poradenstvom 

Učebný plán: 
Podvojné účtovníctvo
Právna úprava podvojného účtovníctva v SR ; Majetok a zdroje krytia majetku, kolobeh majetku, Súvaha; 
Účtovné záznamy; Hospodárske operácie, účtovné prípady ;Sústava účtov v sústave PU, pravidlá účtovania; Syntetická evidencia, analytická evidencia; Oceňovanie v účtovníctve; Účtová trieda 2 – Finančné účty; Dlhodobý majetok Účtová skupina 01 – DNM 02 – DHM odpisovaný 03- DHM neodpisovaný; 
Účtová trieda 1 – Zásoby, 11 – Materiál Účtová skupina 13 - Tovar, 12 - Zásoby Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy ; Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky ;Účtová trieda 5 - Náklady, účtová trieda 6 – Výnosy; Archivácia účtovných dokladov; Účtovná uzávierka, účtovná závierka 

Mzdové účtovníctvo 
Právna úprava mzdového účtovníctva v SR,Pracovnoprávne vzťahy 
Pracovný pomer,Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,Mzda a náhrada mzdy,Zdravotné poistenie,Sociálne poistenie,Dávkové vzťahy,Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov,Mzdovo – personálna problematika, špecifiká, Vnútroorganizačné smernice 
Mzdové účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo
Právna úprava jednoduchého účtovníctva v SR
Účtovné knihy a účtovné zápisy v sústave jednoduchého účtovníctva
Účtovné doklady
Zúčtovacie vzťahy
Dlhodobý majetok a zásoby
Účtovná závierka
Evidencia a archivácia účtovných dokladov
Vedenie jednoduchého účtovníctva – vybrané špecifické prípady
Komplexný príklad
Spôsob ukončenia: písomná skúška - teória, kompletný účtovný príklad
Profil absolventa: Absolvent kurzu sa môže uplatniť ako účtovník, asistent manažéra, administratívno-hospodársky pracovník, živnostník samostatne vedúci účtovníctvo.


Kurzy PC - všetci záujemcovia o zvýšenie počítačovej gramotnosti

Dátumy konania:  otvárame podľa záujmu
Počet hodín: 120
Cena: 480€ / Stačí byť evidovaný na úrade práce a rekvalifikačný kurz môžete mať ZADARMO
Cieľová skupina: všetci záujemcovia o zvýšenie počítačovej gramotnosti
Registrácia:

priebežne, evidovaní nezamestnaní najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu

Na objednávku: kurz otvoríme len v prípade záväzného prihlásenia min. 6 účastníkov, preto sa informujte

Typ: kurz
Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní
Certifikát Akadémie vzdelávania
Akreditácia: Bez akreditácie

Popis: Absolventi kurzu získajú potrebné vedomosti a praktické zručnosti. Na trhu práce budú mať absolventi kurzu široké uplatnenie v celej škále administratívnych, ekonomických a personálnych činností vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Prostredníctvom Informačných technológií budú schopní participovať na správe vecí verejných, budú schopní ovládať nové formy práce, spolupracovať a komunikovať vo všetkých oblastiach ekonomiky a života spoločnosti a získavať pracovné príležitostí aj mimo územia SR,
 

Viazanie a aranžovanie kvetov


Dátum
konania:

otvárame podľa záujmu

Počet hodín: 164 vyučovacích hodín
Cena: 499,00€ / uvedená cena platí pri min počte 6 účastníkov /
Cieľová skupina: kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov, zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb. Kurz je vhodný aj pre záujemcov so ZPS.
Na objednávku: nie

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia: akreditované osvedčenie
Akreditácia:  MŠ SR

Dni a časy konania: evidovaní nezamestnaní môžu požiadať o preplatenie kurzu cez UPSVaR formou REPAS - evidencia žiadostí na Úrade práce najneskôr 14 dní pred termínom začiatku/* termíny konania upresníme ....
Popis: účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania kvetov, rôznych ozdôb a bytových doplnkov. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie aranžovaných kvetov, ozdôb a bytových doplnkov príprava výrobkov a doplnkov do interiérov s rôznou tematikou
Metódy výučby: prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.
Spôsob ukončenia: Na záver kurzu účastník / účastníčka prezentuje praktickú spôsobilosť pri zhotovení ikebany z prírodného materiálu a viazania kytice zo živých kvetov.
Úspešní absloventi obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou / akreditácia MŠ SR /.
Profil absolventa: absolventi kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania kvetov, rôznych ozdôb a bytových doplnkov,získajú potrebné zručnosti v príprave, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie aranžovaných kvetov, ozdôb a bytových doplnkov ( príprava výrobkov a doplnkov do interiérov s rôznou tematikou