O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Akadémia vzdelávania Martin

AV   >   Partneri

Rekvalifikačný kurz REPAS+ - hradený cez úrad práce


Ak ste evidovaný na úrade práce, môžete sa kvalifikovať kurzom

od Akadémie vzdelávania bez akýchkoľvek nákladov.


Úrad práce Vám v rámci národného projektu vzdelávania  zaplatí celý kurz v plnej výške,
bez akýchkoľvek Vašich výdavkov!
Vyberte si z našej ponuky rekvalifikačných a jazykových kurzov na našej webovej
stránke Akadémia vzdelávania Martin, alebo sa o termíne otvorenia akéhokoľvek
rekvalifikačného kurzu, o ktorý máte záujem informujte telefonicky, e-mailom, alebo zaslaním správy. 

Využite túto jedinečnú príležitosť  - projekt pokračuje aj v roku 2022 !!!

 

Tlačivá na rekvalifikáciu si vyžiadajte na Úrade práce.

Čo musíte urobiť :

Vy vyplníte:

ČASŤ A: Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu + ČESTNÉ VYHLÁSENIE

My Vám vyplníme:
ČASŤ B: Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie.


Kompletne vyplnenú požiadavku treba doručiť na Úrad práce 

najneskôr 14 dní pred termínom začiatku kurzu.

Žiadosti v Martine vybavuje p. Ing. Lenka Lejtrichová a Bc. Dana Gulasová.


Ak Vám úrad požiadavku na rekvalifikáciu schválil:

Stačí, aby ste RE-PAS, ktorý Vám úrad práce schválil, priniesli so sebou na otvorenie kurzu.

Po absolvovaní rekvalifikačného kurzu cez RE-PAS:

Do 15 dní po ÚSPEŠNOM skončení kurzu musíte na úrad doručiť:

 • doklad o ukončení rekvalifikácie
 • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie
 • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu
 • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie
 • potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie

Na čo si dať pozor?

Všetky doklady je potrebné na úrad doručiť v stanovenom termíne. 

Počas kurzu sa nesmie stať, že Vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

Ak takáto situácia nastane, úrad práce Vám kurz nepreplatí, resp. preplatí len alikvotnu 

časť kurzu, zvyšok bude musieť uhradiť účastník.

Nie je Vám niečo jasné?

KONTAKTUJTE  nás na tel čísle 0910 114 330, kde Vám poskytneme všetky potrebné informácie.


Príspevok na rekvalifikáciu - § 54 ods. 1 písm. d) - REPAS+


Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze, ktoré zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ rekvalifikácie je vzdelávacia inštitúcia, ktorá zrealizuje rekvalifikáciu. Poskytovateľ rekvalifikácie bude akceptovaný len v prípade, ak má vydanú akreditáciu na vzdelávací kurz, resp. realizuje neakreditované vzdelávacie kurzy v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

Rekvalifikácia sa uskutočňuje v:

 • a) akreditovaných vzdelávacích kurzoch,
 • b) vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, na ktoré sa akreditácia nevyžaduje.

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň sa zaväzuje uplatniť princíp primeranosti, t. j. cena za vybranú rekvalifikáciu by mala zodpovedať obvyklým cenám v danom čase a mieste, a dodržať cenové limity na jednotlivé druhy vzdelávacích kurzov uvedené v Usmernení Riadiaceho orgánu č. N3/2007 v platnom znení.

Uchádzač o zamestnanie si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

Požiadavka má tri hlavné časti:

 • časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
 • časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
 • časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru,
 • súčasťou požiadavky je príloha „Čestné vyhlásenie", ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS.

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. 


Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke UPSVAR alebo stačí, ak nás kontaktujete telefonicky, emailom, 
alebo zaslaním správy - poskytneme Vám všetky potrebné informácie k prihláseniu.