O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Účtovnítcvo a dane

Účtovnítcvo a daneNajbližší termínMiesto konania
Daň z pridanej hodnoty v praxi
Daň z pridanej hodnoty - daňová kontrola
Práca mzdovej účtovníčky v poslednom kvartáli 2010.
Príprava na zásadné zmeny v roku 2011.
PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA, ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ, PRIEBEŽNEJ A NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA
Daň z príjmov zo závislej činnosti
Pokladňa, vedenie pokladničnej agendy vo firme a účtovanie s tým súvisiace
Hotovostný a bezhotovostný platobný styk, evidencia preddavkov, miezd a transfer do finančného účtovníctva
SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Konsolidácia účtovnej závierky Vyššieho územného celku
DLHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK. ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2011 a zmeny od 1.1.2012
Finančný manažment pre nefinančníkov
ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB ZA ROK 2012, DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2012 A DAŇOVÉ AKTUALITY 2013
Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010
Novela Zákonníka práce
Skladová evidencia a účtovanie zásob
Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ A PRIEBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA O FINANČNEJ KONTROLE
Účtovné a daňové odpisovanie majetku v zmysle novelizovaných predpisov
Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1.1.2011
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2012
ODMEŇOVANIE V ROZPOČTOVEJ SFÉRE A PERSONÁLNE PODMIENKY KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
SPRÁVA REGISTRATÚRY V ORGANIZÁCIÁCH A FIRMÁCH
ZÁKONNÍK PRÁCE V ROKU 2012 V PODMIENKACH DOMOVOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
POVINNOSTI PRI VÝKONE ZRÁŽOK ZO MZDY, RZZP ZA ROK 2011 A OZNAMOVANÍ ZMIEN NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012
ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE RO A PO ZRIADENÉ OBCOU, VÚC V ROKU 2012
Daň z príjmov právnickej osoby – daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2011
ÚČTOVNÍCTVO A DAŇOVÉ POVINNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikateľov účtujúcich v sústave PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
Transformácia účtovných sústav pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné a opačne a zmena spôsobu uplatňovania daňových výdavkov u fyzickej osoby podnikateľa
DPH V PRAXI -
po účinnosti záväzného výkladu rady EÚ
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.10.2012
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2011- Ročné zúčtovanie
KONIEC ROKA 2011 SA BLÍŽI
DAŇ Z PRÍJMOV PO V ROKU 2012
DPH V PRAXI, POVINNOSTI PLATITEĽA NA KONCI KALENDÁRNEHO ROKA A ZMENY OD 1.1.2012
DAŇOVÝ PORIADOK od 01.01.2012
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
Postupy účtovania v bytových družstvách
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH V PRAXI PO 1.1.2013
Majetok spoločnosti, odpisovanie a daň z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2011
Daň z príjmov zo závislej činnosti a ročné zúčtovanie za rok 2011
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2011
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ,
ROČNÝ VÝKAZ PRE UPSVAR ZA ROK 2011
A
ZMENY V ZDAŇOVANÍ PRÍJMOV,
SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ OD 1.1.2012
ROČNÉ ZÚčTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Daňové príznanie k dani z príjmov za rok 2011- Žilina
Hotel Slovakia,1.2.2012 o 9.00 hod.
JUDr. Oľga Groszová, lektor
Daň z príjmov FO za rok 2012
OTÁZKY A ODPOVEDE –
AKTUALITY ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ
Aktuálne otázky účtovania správy bytov a nebytových priestorov v pôsobnosti bytových družstiev
Daň z pridanej hodnoty
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2012 (FO+PO)
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2012 a ČAS
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012
Novelizácia DPH
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení, II.pilieri dôchodkového sporenia, zdaňovaní príjmov a v Zákonníku práce pri spracovaní miezd od 1.1.2013
Zákonník práce v roku 2013
+
ukončenie roka 2012
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 – PRÍPRAVA DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Zákonník práce v roku 2013
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 fyzické a právnické osoby
Daň z príjmov - daňové priznanie za rod 2013 FO+PO
7.2.2014
Hotel Slovakia, Žilina
Účtovná závierka 2012 v účtovných jednotkách v podvojnom účtovníctve
Ročné zúčtovanie dane za rok 2013
Daňové priznanie fyzickej osoby a daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2012
Práva a povinnosti zdaniteľných osôb po účinnosti novely zákona o DPH č. 246/2012 Z. z. a jej aplikácia v praxi
Daň z príjmov PO za rok 2012 a zmeny účinné od 1.1.2013
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2013
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
SEMINÁR K DANI Z PRIDANEJ HODNOTY – ČO MUSÍTE VEDIEŤ
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY – čo musíte vedieť
Praktický seminár
k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA
INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA
NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2014, NAJČASTEJŠIE OTÁZKY Z PRAXE
Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2013 – FO + PO
Žilina
Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2014
ODBORNÁ SPRÁVA KLASICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV - archivácia a registratúra v súlade s platnou legislatívou.
Účtovník
Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2015
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2018
Podvojné účtovníctvo - doučovanie
externé maturitné štúdium