O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

AngličtinaNajbližší termínMiesto konania
CPE - Certificate of Proficiency in English
BEC Vantage
BEC Higher - Business English Certificate
Anglický jazyk - konverzácia
Anglický jazyk - ONE TO ONE - individuálne kurzy - doučovania
Anglický jazyk "MOVE ON"
Právnická angličtina
Hospodárska angličtina "English 365"
Angličtina pre opatrovateľskú prax
Angličtina pre medicínsku prax
Angličtina pre pomocných robotníkov v stavebníctve
Hospodárska angličtina
Krátky kurz hospodárskej angličtiny
FCE - First Certificate in English
CAE - Certificate in Advanced English
Angličtina pre IKT
Everyday Business English
Business English Presentations
Business Speaking
Business English Writing
Angličtina v marketingu
Angličtina v oblasti finančníctva
Angličtina pre sekretárky
Angličtina v oblasti inžinierstva
Angličtina v cestovnom ruchu a hotelierstve
Angličtina pre policajnú prax
English for Job-hunters
Business Presentations
Business Writing
Business Negotiating
Anglický jazyk - polointenzívny
Angličtina pre pomocný personál v cestovnom ruchu
Anglický jazyk "Face2face"
Konverzačný kurz angličtiny na vybrané témy
Angličtina pre profesijnú prax
Angličtina pre výrobnú prax
Angličtina v cestovnom ruchu a hotelierstve
Angličtina pre dvojice
ICFE - finančná angličtina
ILEC
Technická angličtina
Príprava na pracovný pohovor v AJ
Angličtina pre opatrovateľskú prax
Angličtina pre medicínsku prax
Business Telecall
Slovak for foreigners
Angličtina pre profesijnú prax
Právnická angličtina
Angličtina pre sekretárky
Angličtina na prežitie
Business Negotiation
Konverzačný kurz angličtiny
Angličtina na dovolenku
Anglické konverzácie pre TEEN
CAMBRIDGE kurz - ročná intenzívna príprava na medzinárodné certifikáty FCE a CAE
Angličtina pre najmenších podľa britskej metodiky Wattsenglish s akreditáciou Ministerstva školstva SR
Startes
Movers
Detská anglická akadémia
Detská anglická akadémia - pre deti od 7 do 14 rokov - ZŠ Hurbanova
anglický jazyk pre dospelých - audit
Detská anglická akadémia - pre deti od 7 do 14 rokov - ZŠ Gorkého
Príprava na medzinárodný certifikát FCE
Angličtina pre žiakov ZŠ od 7 do 12 rokov
Konverzácie pre pokročilých so zahraničným lektorom
Príprava na štátnu skúšku z AJ
Anglické konverzácie so zahraničným lektorom
Angličtina pre začiatočníkov - zdarma pre evidovaných nezamestnaných - REPAS
preskúšanie z angličtiny pre lekárov a doktorandov
anglický jazyk pre začiatočníkov
online jazykové kurzy
Angličtina pre začiatočníkov
Anglické konverzácie pre žiakov ZŠ
Anglický jazyk pre obchodný styk
Anglický jazyk hravo a zábavne pre Vaše deti
Angličtina pre seniorov
Angličtina s native speakrom
Úroveň - B1, B2 a C1
SKYPE ENGLISH with native speaker
Anglický jazyk v Dudinciach
španielsky jazyk - konverzácie so zahraničným lektorom
BOZP, PO, Prvá pomocNajbližší termínMiesto konania
Opatrovateľky pôsobiace v SR
Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 01.1
Výchova a vzdelávanie v oblasti tlakových zariadení skupina 02.2 osoby na obsluhu
Výchova a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov 06.1
Bezpečnostný technik
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 03.4
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích 03.2
Odborno – konzultačný seminár pre elektrotechnikov
Školenie pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami
Výchova a vzdelávanie v oblasti plynových zariadení skupina 04.2 osoby na obsluhu
Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
Výchova a vzdelávanie zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika (01.3)
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
skupina 07 Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci vo výške 07.2 osôb na montáž a demontáž lešenia/lešenári
Kurz OPATROVANIA
Aktualizačná odborná príprava ELEKTROTECHNIKOV v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z
Povinnosti obce na úseku ochrany pred požiarmi
Hygienické minimum - EPI
AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV V ELEKTROTECHNIKE
ZAČÍNA SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK Z POHĽADU BOZP
Aktualizačná odborná príprava ELEKTROTECHNIKOV v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z
Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
Periodické preškolenie zváračov
Aktualizačná odborná príprava kuričov
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
POUČENÁ OSOBA par.20 - školenie pre neelektrotechnikov
REVIZNY TECHNIK - príprava na získanie odbornej spôsobilosti
Aktualizačné odborná príprava elektrotechnikov
Ekonomika, Financie, PrávoNajbližší termínMiesto konania
Zákon o ochrane osobných údajov a jeho prepojenie na novelu Zákonníka práce
Daň z pridanej hodnoty v praxi
Financovanie sociálnych služieb
Zákon 386/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch. Zákon 119/2010 Z. z. o obaloch.
Testovaci
Daň z pridanej hodnoty - daňová kontrola
Práca mzdovej účtovníčky v poslednom kvartáli 2010.
Príprava na zásadné zmeny v roku 2011.
Novely zákonov a ich praktická aplikácia pri spracovaní miezd.
Zákonník práce – úplné znenie
Príprava na získanie európskeho certifikátu (ECDL Štart)
Podvojné účtovníctvo
Sprievodca v cestovnom ruchu
Strojopis a technika administratívy
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Základy účtovníctva pre prax vo firme
Sociálny fond a sociálna politika podniku
Daň z príjmov zo závislej činnosti
Zákon o DPH
Pokladňa, vedenie pokladničnej agendy vo firme a účtovanie s tým súvisiace
Hotovostný a bezhotovostný platobný styk, evidencia preddavkov, miezd a transfer do finančného účtovníctva
Najčastejšie otázky z oblasti pracovného práva aplikovaného pri výkone prác vo verejnom záujme
SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Konsolidácia účtovnej závierky Vyššieho územného celku
Energetický audit a certifikácia budov
DLHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK. ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2011 a zmeny od 1.1.2012
Elektronický podpis
Zásady exekučného konania
Školenie a skúška na výkon odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažných činností pre prácu v potravinárstve.
Personálna práca a odmeňovanie v školstve
Finančný manažment pre nefinančníkov
Ochranné prvky bankoviek
ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB ZA ROK 2012, DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2012 A DAŇOVÉ AKTUALITY 2013
Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010
Novela Zákonníka práce
Právne minimum personalistu - mzdára
Mzdové účtovníctvo
Elektronický podpis a jeho využitie v advokátskej praxi
Práca v prostredí Windows II
Pracovné právo v personálnom riadení
Správca registratúry
Práca na PC so zameraním na získanie certifikátu ECDL
Odborná príprava mediátora
Skladová evidencia a účtovanie zásob
Prehľad peňažných tokov ako súčasť poznámok (Cash Flow Statement)
Manažment zmeny
Vedenie ľudí
Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Účtovné a daňové odpisovanie majetku v zmysle novelizovaných predpisov
Právne minimum personalistu – mzdára II.
PRÁVNA PRAX
pre čerstvých absolventov právnických fakúlt
Novela zákona O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH Č. 503/ 2007
Zmeny v kľúčových zákonoch účinné od 1.1.2011
Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1.1.2011
Požiadavky na prevádzku predškolských a školských zariadení v zmysle platných legislatívnych úprav na ochranu verejného zdravia
Zmeny v sociálnom poistení
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2012
Účtovná dokumentácia a nakladanie s majetkom v praxi
Interné firemné predpisy (smernice)
Odborná príprava mediátora Modul D
Povinnosti v podnikaní a kontroly ich dodržiavania.
Podnikanie bez pokút.
SPRÁVA REGISTRATÚRY V ORGANIZÁCIÁCH A FIRMÁCH
Ekonomické aplikácie v MS EXCEL
Počítač - základy Windows, MS WORD, MS EXCEL
DAŇ Z PRÍJMOV
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE V r.2013, zmeny platné od 1.1.2013.
Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012
novela Zákonníka práce účinná od 1.4.2011
Hotovostné pokladničné operácie
Transformácia účtovných sústav pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné a opačne a zmena spôsobu uplatňovania daňových výdavkov u fyzickej osoby podnikateľa
ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE RO A PO ZRIADENÉ OBCOU, VÚC V ROKU 2012
Školenie pre pedagógov podľa zákona č.317 § 55
Daň z príjmov právnickej osoby – daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2011
LAST MINUTE pre problémové ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie typu "A a B" okrem SZČO
ZMENY ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÉ OD 1.1.2013
Veľká novela Zákonníka práce
ÚČTOVNÍCTVO A DAŇOVÉ POVINNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikateľov účtujúcich v sústave PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
Transformácia účtovných sústav pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné a opačne a zmena spôsobu uplatňovania daňových výdavkov u fyzickej osoby podnikateľa
DPH V PRAXI -
po účinnosti záväzného výkladu rady EÚ
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.10.2012
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2011- Ročné zúčtovanie
DAŇ Z PRÍJMOV PO V ROKU 2012
DAŇOVÝ PORIADOK od 01.01.2012
Daňové príznanie kdani z príjmov FO a PO za rok 2012
ZÁKON O RODINE - (Zákon č. 36/2005 Z.z.)
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
Postupy účtovania v bytových družstvách
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH V PRAXI PO 1.1.2013
Majetok spoločnosti, odpisovanie a daň z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2011
Účtovná závierka podnikateľov za rok 2012. Registre účtovných závierok od roku 2013
Daň z príjmov zo závislej činnosti a ročné zúčtovanie za rok 2011
PREVÁDZKA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2011
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ,
ROČNÝ VÝKAZ PRE UPSVAR ZA ROK 2011
A
ZMENY V ZDAŇOVANÍ PRÍJMOV,
SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ OD 1.1.2012
ROČNÉ ZÚčTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
ZÁKONNÍK PRÁCE - prvé skúsenosti po novelách v roku 2011 - konzultačný seminár, judiktúra a príklady z praxe
Zákon o používaní elektronických registračných pokladníc č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom od 1.1.2012
Daňové príznanie k dani z príjmov za rok 2011- Žilina
Hotel Slovakia,1.2.2012 o 9.00 hod.
JUDr. Oľga Groszová, lektor
Daň z príjmov FO za rok 2012
Daň z pridanej hodnoty-novelizácia k 1.1.2012,zavedenie elektronickej komunikácie platiteľa so správcom dane
OTÁZKY A ODPOVEDE –
AKTUALITY ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ
Aktuálne otázky účtovania správy bytov a nebytových priestorov v pôsobnosti bytových družstiev
Daň z pridanej hodnoty
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2012 (FO+PO)
INTRASTAT
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2012
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2012 a ČAS
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
MEDIÁCIA
Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012
Nový Zákonník práce a súvisiace predpisy v roku 2013
Základy účtovníctva pre prax vo firme
NOVELA ZÁKONA O DPH od 1.10.2012
ZAČÍNA SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK Z POHĽADU BOZP
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty
Novela zákona o DPH platná od 1.10.2012
Novelizácia DPH
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty, vyúčtovanie a likvidácia CP
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení, II.pilieri dôchodkového sporenia, zdaňovaní príjmov a v Zákonníku práce pri spracovaní miezd od 1.1.2013
NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
Dôsledná a podrobná príprava mzdových účtovníkov a personalistov na rok 2013
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 - príprava daňového priznania
Zákonník práce v roku 2013 v praxi
Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2013, Zmeny platné od 1. 1. 2013
Zákonník práce v roku 2013
+
ukončenie roka 2012
Zákonník práce účinný od 1.1.2013
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 – PRÍPRAVA DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Zákonník práce v roku 2013
Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012 - príprava na ročné zúčtovanie
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 fyzické a právnické osoby
Daň z príjmov - daňové priznanie za rod 2013 FO+PO
7.2.2014
Hotel Slovakia, Žilina
Účtovná závierka 2012 v účtovných jednotkách v podvojnom účtovníctve
Ročné zúčtovanie dane za rok 2013
Daňové priznanie fyzickej osoby a daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2012
Práva a povinnosti zdaniteľných osôb po účinnosti novely zákona o DPH č. 246/2012 Z. z. a jej aplikácia v praxi
Daň z príjmov fyzickej osoby a daň zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2012
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2012
Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013
Zákonník práce – novela zákona od 1.1.2013
Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2012
Účtovná závierka 2012 v účtovných jednotkách v podvojnom účtovníctve
Dodanie tovaru - praktikum
Dodanie služby - praktikum
Fyzická osoba a špecifiká jej dane z príjmov praktikum
Daň z príjmov PO za rok 2012 a zmeny účinné od 1.1.2013
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
Majetok spoločnosti a zmeny v odpisovaní majetku v roku 2012
Reklama z účtovného a daňového hľadiska
Účtovníctvo vo výrobnej spoločnosti - vybrané problémy
Seminár DPH
Seminár pre mzdové účtovníčky
Podvojné účtovníctvo a dane
1.3.2013
Obmedzenie hotovostných platieb od 01.01.2013
Mzdy a personalistika
6.3.2013
Jednoduché účtovníctvo a daňové minimum
6.3.2013
Základy podvojného účtovníctva
6.3.2013
Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2013
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
SEMINÁR K DANI Z PRIDANEJ HODNOTY – ČO MUSÍTE VEDIEŤ
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY – čo musíte vedieť
Praktický seminár
k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
Práca s PC
Skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby mimo sídla úradu
SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA
INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA
NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2014, NAJČASTEJŠIE OTÁZKY Z PRAXE
Praktický seminár k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
(alebo ....ako ste už ďaleko? )
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014.
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH
Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 - príprava na ročné zúčtovanie
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013
Ukončenie roka 2013 a začiatok roka 2014 v mzdovej a personálnej oblasti
Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2013 – FO + PO
Žilina
Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2014
seminár zameraný na prípravu na skúšku zodpovednej osoby
ODBORNÁ SPRÁVA KLASICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV - archivácia a registratúra v súlade s platnou legislatívou.
Najdôležitejšie zmeny v legislatíve platné od 01.01.2015
Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2019
Účtovná závierka PO a daňové priznanie za rok 2014
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014
Daňová a účtovná závierka roka 2014 a významné zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2015
Finišujeme s ročným zúčtovaním dane a DP A za rok 2014
REGISTRATÚRA, REGISTRATÚRNY PORIADOK A PLÁN
mzdová účtovníčka v II.Q roku 2015
Ročné zúčtovanie + špecifické problémy
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
Jednoduché účtovníctvo
Modul: Mzdové účtovníctvo
Účtovník
kurz PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
Kredity pre sestry a pôrodné asistentkyNajbližší termínMiesto konania
MarketingNajbližší termínMiesto konania
workshop : MARKETINGOVÁ ALCHÝMIA
Mimoriadna ponukaNajbližší termínMiesto konania
KREDITNÉ VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
ZOZNÁMTE SA S POČÍTAČOM - PC kurz pre začiatočníkov
Kurz opatrovania
Gelové nechty na prázdniny
MS EXCEL
VYTVOR SI VLASTNÝ ŠPERK
Ruština
Relaxačná, uvoľňujúca,klasická masáž
Mimoriadne jazykové vzdelávanie
Výchova a vzdelávanie v oblasti tlakových zariadení skupina 02.2 osoby na obsluhu
Základy manikúry
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
VIZÁŽISTIKA A KOLORISTIKA
Základy práce s počítačom
Základy počítačovej grafiky
Kontinuálne vzdelávanie pedagógov
Kontinuálne vzdelávanie pedagógov
Nemčina pre opatrovateľskú prax
ÚČTOVNÍK , ÚČTOVNÍČKA
ÚČTOVNÍK - MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO
JAZYKOVÝ AUDIT pre firmy a organizácie.
Výlet Habakuky
jazykové kurzy zadarmo pre evidovaných na ÚP /REPAS/- zúčastniť sa môžu aj samoplatcovia
DOUČOVANIE
denné tábory počas jarných prázdnin
Elektronické schránky
DESAŤDŇOVÝ MEDZINÁRODNÝ LETNÝ TÁBOR S ANGLICKOU LEKTORKOU LISOU
JARNÉ PRÁZDNINY
MBA a LL.M štúdium
Cambridge 2019
MANAŽMENT OSOBNÝCH FINANCIÍ
on-line angličtina
Cambridge 2020
Denné letné tábory s angličtinou Jasenská dolina
Denný letný tábor s angličtinou Bystrička
Denný letný tábor s angličtinou Múzeum slovenskej dediny
Denný letný tábor s angličtinou Plaváreň SUNNY Hurbanova
Denný letný tábor s angličtinou Jasenská dolina
NAJ jesenné výlety !!!!!
výletový tábor počas jarných prázdnin
víkendové výlety
výletový tábor počas letných prázdnin
Právo a legislatívaNajbližší termínMiesto konania
Zákon o ochrane osobných údajov a jeho prepojenie na novelu Zákonníka práce
Zákon 386/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch. Zákon 119/2010 Z. z. o obaloch.
Novely zákonov a ich praktická aplikácia pri spracovaní miezd.
Zákonník práce – úplné znenie
Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA, ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ, PRIEBEŽNEJ A NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA
Zákon o DPH
Najčastejšie otázky z oblasti pracovného práva aplikovaného pri výkone prác vo verejnom záujme
SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH
Elektronický podpis
Zásady exekučného konania
Novela Zákonníka práce
Elektronický podpis a jeho využitie v advokátskej praxi
ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ A PRIEBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA O FINANČNEJ KONTROLE
Zákon o archívoch a registratúrach č. 503/2007
Novela zákona O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH Č. 503/ 2007
Zmeny v kľúčových zákonoch účinné od 1.1.2011
ODMEŇOVANIE V ROZPOČTOVEJ SFÉRE A PERSONÁLNE PODMIENKY KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
ZÁKONNÍK PRÁCE V ROKU 2012 V PODMIENKACH DOMOVOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
POVINNOSTI PRI VÝKONE ZRÁŽOK ZO MZDY, RZZP ZA ROK 2011 A OZNAMOVANÍ ZMIEN NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE RO A PO ZRIADENÉ OBCOU, VÚC V ROKU 2012
ZMENY ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÉ OD 1.1.2013
NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.10.2012
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
KONIEC ROKA 2011 SA BLÍŽI
DAŇ Z PRÍJMOV PO V ROKU 2012
DPH V PRAXI, POVINNOSTI PLATITEĽA NA KONCI KALENDÁRNEHO ROKA A ZMENY OD 1.1.2012
ZÁKON O RODINE - (Zákon č. 36/2005 Z.z.)
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH V PRAXI PO 1.1.2013
Majetok spoločnosti, odpisovanie a daň z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2011
ZÁKONNÍK PRÁCE - prvé skúsenosti po novelách v roku 2011 - konzultačný seminár, judiktúra a príklady z praxe
Daň z príjmov FO za rok 2012
Ako postupovať pri kúpe, predaji a nájme nehnuteľností, stavebný zákon a oceňovanie nehnuteľností
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZAČÍNA SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK Z POHĽADU BOZP
Práca mzdovej účtovníčky v II. polroku 2012
NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 - príprava daňového priznania
Zákonník práce v roku 2013 v praxi
Zákonník práce v roku 2013
+
ukončenie roka 2012
Zákonník práce účinný od 1.1.2013
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 fyzické a právnické osoby
Daň z príjmov - daňové priznanie za rod 2013 FO+PO
7.2.2014
Hotel Slovakia, Žilina
Účtovná závierka 2012 v účtovných jednotkách v podvojnom účtovníctve
Ročné zúčtovanie dane za rok 2013
Práva a povinnosti zdaniteľných osôb po účinnosti novely zákona o DPH č. 246/2012 Z. z. a jej aplikácia v praxi
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2013
ZÁKONNÍK PRÁCE
Praktický seminár
k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
Skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby mimo sídla úradu
SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA
INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA
NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2014, NAJČASTEJŠIE OTÁZKY Z PRAXE
Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2013 – FO + PO
Žilina
Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2014
seminár zameraný na prípravu na skúšku zodpovednej osoby
ODBORNÁ SPRÁVA KLASICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV - archivácia a registratúra v súlade s platnou legislatívou.
Najdôležitejšie zmeny v legislatíve od 1.1.2016
SemináreNajbližší termínMiesto konania
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 +Legislatívne zmeny 2020
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2016.
Príprava daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 – zmeny pre rok 2015
Pracovná zdravotná služba (PZS) z pohľadu novely zákona 355/2007 Z.z.
Daň z pridanej hodnoty v roku 2017- daňové priznanie
Vysporiadanie dane z príjmu FO za rok 2014
Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2015. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014
Mzdová účtovníčka - IV.Q roku 2018 - seminár
CESTOVNÉ NÁHRADY a POKLADŇA 2015
Daň z príjmov za rok 2015 - informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2016.
PERSONÁLNE A ZMLUVNÉ VZŤAHY V PODNIKANÍ
Účtovníctvo neziskových organizácií
DPH po novelizácii k 1.1.2016 - prvé praktické problémy a skúsenosti
ARCHIVÁCIA a ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OPATRENIA SÚVISIACE S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
Pokladničná agenda v súčinnosti s aktuálnou legislatívou(novela Obchodného zákonnníka- firmy úpadku, Zákon o obmedzení hotov.platieb)
Verejné obstarávanie
Daň z pridanej hodnoty v roku 2016 - Základné princípy
Personalistka a mzdová účtovníčka v II.Q roku 2016
Mzdová účtovníčka na začiatku IV. Q roku 2016
aktuálna legislatíva s účinnosťou od 01.06. 2019
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2017
NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH a VYBRANÉ AKTUÁLNE APLIKAČNÉ PROBLÉMY ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM A ICH NÁSLEDNÉ RIEŠENIE
Daň z pridanej hodnoty. Základné princípy.
Pokladničná agenda v súvislosti s aktuálnou legislatívou
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax,vzory interných dokladov, stravné od 01.06. 2018
SPRACOVANIE BIZNIS PLÁNU PRE PODNIKATEĽOV A ŽIADATEĽOV O PRÍSPEVOK NA PODNIKANIE Z ÚRADU PRÁCE
Reč tela a komunikačné zručnosti
Daň z príjmov v roku 2017
PRACOVNÝ POHOVOR
Elektronická schránka 2017
Webinár: Zákonník práce v praxi od 1. 3. 2021 z pohľadu kontrolných orgánov
Záver roka 2016 v mzdovej a personálnej agende. Legislatívne zmeny v roku 2017.
Novelizácie dane z pridanej hodnoty 2018
Komunikačné zručnosti a šarm
Ako to riešiť, keď sa to nedá riešiť
seminár: TVORBA A RIADENIE PROJEKTOV EÚ
RIADENIE spoločnosti s.r.o.
Hotovostné a bezhotovostné finančné operácie firmy,spoločnosť v úpadku a osobitné režimy účtovnej jednostky počas úpadku
SPRACOVANIE PROJEKTOVÉHO ZÁMERU A FINANČNÝ MANAŽMENT PROJEKTU
Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1.7.2017
Zvládanie času a stresu
Férová komunikácia
Diplomová práca - Riešenie problémov
seminár: Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO
FAKTURAČNÉ ZÁKLADY V PRAXI
seminár: RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ
Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2017
Verejné obstarávanie
seminár: MOZOG - ORGÁN, KTORÝ TIEŽ POTREBUJE FITNESSPROGRAM
seminár: TO DIEŤA JE POSTRACH
seminár: REŠTARTUJ SVOJ MOZOG
seminár: UMENIE FLIRTU
seminár: KOMUNIKÁCIA A REČ TELA
seminár: RIEŠENIE ZÁŤAŽOVÝCH A KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ
seminár: ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ A KONFLIKTOV
seminár: ZAČÍNAME PODNIKAŤ
seminár: POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA
seminár: ZVLÁDANIE ČASU A STRESU
seminár: EFEKTÍVNE VEDENIE PORADY
seminár: MZDOVÁ AGENDA
seminár: EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA A NARIADENIA GDPR
seminár: ZÁKLADY ONLINE MARKETINGU
seminár: E-MAIL MARKETING
seminár: SEO - OPTIMALIZÁCIA PRE VYHĽADÁVAČE
seminár: LOKÁLNY ONLINE MARKETING
seminár: SOCIÁLNE SIETE A VIDEÁ V MARKETINGU
seminár: DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V ROKU 2020
seminár: DPH - NAJČASTEJŠIE CHYBY A PROBLÉMY PRI UPLATŇOVANÍ V PRAXI
seminár: VEDENIE A RIADENIE ĽUDÍ. MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 + prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2018
Vedenie pokladničnej agendy vo firme z viacerých pohľadov súčasnej legislatívy v Slovenskej republike
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, vzory
NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH a VYBRANÉ AKTUÁLNE APLIKAČNÉ PROBLÉMY ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM A ICH NÁSLEDNÉ RIEŠENIE
seminár: SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE - aktuálne zmeny 2019
seminár: Aplikácia DPH na príkladoch v praxi
seminár: PRAKTICKÉ UPLATNENIE INŠTITÚTOV ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Daň z príjmov - príprava daňového priznania za rok 2017
seminár: PROFESIONÁLNA ASISTENTKA
NOVELY ČASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2018
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021
konferencia: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR
seminár: DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PO ZA ROK 2017
Nový zákon o sťažnostiach/platnosť od 1.6.2017/ a vybrané aktuálne aplikačné problémy zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ich následné riešenie
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017. Fyzické a právnické osoby
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2017
seminár : Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018
seminár : Účtovné a daňové povinnosti FO v roku 2017 a daňové priznanie typu B
on line seminár : Intrastat – aktuálne v roku 2020
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA A NARIADENIA EÚ - ,,GDPR
seminár : DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON
Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende. Príprava na ročné zúčtovanie dane za rok 2017. Legislatívne zmeny 2018
seminár: Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018
seminár: Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018
seminár: Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
workshop: ÚSPEŠNÁ ŽENA
seminár: Transferové oceňovanie v roku 2020
seminár: Exekučné zrážky zo mzdy
semár: Povinnosti firiem vyplývajúce zo zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov
online seminár: Cestovné náhrady pre rok 2020
seminár: Pracovný čas a evidencia dochádzky
Daň z pridanej hodnoty-novelizácia k 1.1.2018
GDPR. Ochrana osobných údajov. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov účinné od 25.05.2018
workshop: POZITÍVNE PROGRAMOVANIE PODVEDOMIA
workshop : INTERIEROVÝ DIZAJN PODĽA PRINCÍPOV FENG SHUI
seminár: SEO pre začiatočníkov
seminár: FINANČNÉ RIADENIE s.r.o. - naučme sa to
Daň z pridanej hodnoty v roku 2018
seminár: GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI
seminár: ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE
seminár: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2020 A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE OD 1. 1. 2021
PC školenie: Super asistentka
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019, zavedenie e-kasa klient a on-line registračná pokladnica
PRAKTICKÉ PRAVIDLÁ ETIKETY A SPRÁVANIA SA NA PRACOVISKU
seminár: Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2022 a vybrané problémy v praxi
Webinár: Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a legislatívne zmeny pre rok 2021
seminár: SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV - vedenie účtovnej agendy
seminár : DOKONALA PREZENTACIA A VYSTUPOVANIE PRED PUBLIKOM
seminár : LIFE LEADERSHIP ALEBO ZIVOT V ROVNOVAHE
seminár : POVINNÁ ELEKTRONIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA KROK ZA KROKOM
seminár : ZÁKONNÍK PRÁCE POD LUPOU
seminár : GDPR a osobné údaje pod lupou
Mzdová účtovníčka na konci III. Q a na začiatku IV. Q roku 2018. Povinnosti mzdovej účtovníčky pri výkone zrážok zo mzdy.
seminár : DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V R.2019
seminár : Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade
seminár : SCHVÁLENÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1.1.2021
seminár : Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade
seminár : Elektronická komunikácia cez slovensko.sk a financnasprava.sk
seminár : REALITY - NEHNUTEĽNOSTI V PRAXI
seminár : FIREMNÁ KULTÚRA - ROZHODUJÚCI FAKTOR ÚSPEŠNOSTI
seminár : ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
seminár : TAJOMSTVO PRESVEDČIVOSTI
seminár : BUDOVANIE VLASTNEJ ZNAČKY
seminár : Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020
seminár : Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a riešeniami najčastejších problémových situácií
Seminár : Cash flow – prehľad peňažných tokov
seminár : INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE
Mzdová účtovníčka na konci roka 2018. Príprava na RZD za rok 2018
seminár : Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2018/2019
seminár : ROZVOJ OSOBNOSTI
seminár : ROZVOJ RIADIACICH KOMPETENCIÍ
seminár : MANAŽMENT RIADENIA V PRAXI
seminár : MZDY PRE ZAČIATOČNÍKOV
Daň z pridanej hodnoty v praxi - zmeny od 1.1.2019
seminár : Povinnosti a novinky v BOZP pri práci zamestnancov v kanceláriách a skladoch pre rok 2019
webinár: Mzdy pre pokročilých
seminár : Finančná analýza v čase KORONAKRÍZY, kalkulácia a cenotvorba
seminár : DPH komplexne vrátane povinnosti viažucich sa k fakturácii
seminár : STRATÉGIA PREDAJA
seminár : AKO NA PRACOVNÝ POHOVOR
seminár : Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
seminár : Praktické daňové kontroly
seminár : Účtovníctvo a dane organizačnej zložky a stálej prevádzkarne
webinár : Medzinárodná kamiónová doprava a DPH
Mzdová účtovníčka v IV. Q roku 2019
seminár : Novinky v transferovom oceňovaní v roku 2019
seminár : Zamestnanecké benefity vrátane rekreačných poukazov versus aplikačná prax
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v roku 2019 a ich aplikačná prax, vzory.
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2021
seminár : Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek
seminár : Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie
seminár : Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
seminár : POD TAKTOVKOU EMÓCIÍ V ZLOŽITEJ SITUÁCII
seminár : MANIPULÁCIE. (Tango s diablom)
Online seminár: Zverejňovanie povinných dokumentov, finančná kontrola + účtovanie a práce v prostredí domova
seminár : GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra
seminár : Prekážky v práci v pracovnoprávnych vzťahoch
seminár : Register partnerov verejného sektora vrátane novely účinnej od 1. 9. 2019
seminár : Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)
Daň z príjmov-príprava daňového priznania za rok 2019
Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020
Schválené novely zákona o dani z príjmov od 1.12.2019 a 1.1.2020, informácie k novele DPH 2020
seminár : Daň z príjmov PO, FO- novely zákona za rok 2019 a od 1.1.2020
workshop : KTO SOM A KTO NIE SOM
seminár : Úvod do Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva IFRS - základy
seminár : Zmeny v zákone o účtovníctve, DPH a DzP od 1. 1. 2020
seminár : Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020
workshop : OZDOBY Z CESTA
workshop : LEKTOR
workshop : KREATÍVNE MYDLO
Daňové priznanie k dani z príjmov na rok 2019. Fyzické a právnické osoby
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2019
seminár : Pokladnica e-kasa klient od 1. januára 2020 – zmeny, povinnosti, nastavenia a požiadavky
seminár : DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým
seminár : Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2020
seminár : GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi
seminár : Verejné obstarávanie v roku 2020 (legislatívne novinky a aplikačná prax)
seminár : Monitorovanie priestorov kamerami podľa nových pravidiel platných od roku 2020
Online seminár: Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020
workshop : Poďme si pohovoriť o deťoch
workshop : Manipulácia vo vzťahu, na pracovisku
seminár : Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020
seminár : Register partnerov verejného sektora aktuálne v roku 2020
seminár : Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci
Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a v praxi obecných (mestských) úradov
seminár : Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmu
seminár : Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe
seminár : Vedenie účtovníctva organizačnej zložky v roku 2020
seminár : Kamerové systémy v praxi podľa usmernení EDPB zo dňa 29.1.2020
seminár : Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení
Webinár: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny
Webinár: Záverečný účet v obci a výpočet výsledku hospodárenia bez sankcií (tipy finančného kontrolóra)
Webinár: Inventarizácia pokladničnej hotovosti v roku 2020
Webinár: Webinár: Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, nadčas a nočnú prácu od 1. 1. 2020
Webinár: Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s koronavírusom (práca z domu, čerpanie dovolenky, neprideľovanie práce zamestnancovi a iné)
Online seminár: Zvládnime krízu vo firme efektívne a s prehľadom (krok za krokom k obnoveniu zdravia a rentability)
webinár : Aplikácia daňového zákona a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy
webinár : Problémy zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom + prijaté opatrenia v pracovnoprávnej a v mzdovej oblasti (dávky nemocenského poistenia)
webinár : Daňové, účtovné a ekonomické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 (čo by ste mali vedieť!)
Online seminár: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky zo mzdy od 1.7.2020
Online seminár: Základy personalistiky
Webinár: Vysielanie zamestnancov do zahraničia – zmeny od 30. 7. 2020
Mzdová účtovníčka na prelome II.Q a III.Q roku 2020 alebo skoro po korone,nielen o korone
Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a v praxi obecných (mestských) úradov
seminár : Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých
seminár : Základy personalistiky
Webinár: GDPR – aktuálne problémy, práca z domu, spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia a zmeny v roku 2020
Webinár: Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - dodávateľov
webinár: Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - obstarávateľov
webinár: Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov
Webinár: INCOTERMS® 2020
webinár: ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE
Webinár: Náležitosti a problémy základnej finančnej kontroly v roku 2020
seminár : Daňový rešerš roku 2020 – Dane z príjmov a DPH
Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q roku 2020 alebo...podnikateľské kilo ku kilečku...
Webinár: Základy transferového oceňovania
webinár: Fakturácia DPH a zmeny v daňových zákonoch od 1.10.2020
seminár : REČ TELA
seminár : BIZNIS PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA V PRAXI
seminár : KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI A PREZENTÁCIA
Webinár: Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)
Webinár: Dodávatelia a ich účasť vo verejnom obstarávaní
Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q roku 2020
Webinár: Zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch počas a po pandémii COVID-19 + vzory dokumentov zamestnávateľa
Webinár: Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021
Webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020
TCU - Funkcie excelu vo výpočtoch a v praxi
TCU - PC prezentácia
TCU - Čriepky dávnej zvolenskej histórie
TCU - Manažment osobných financií
Webinár: Nehnuteľnosti komplexne z pohľadu daní a účtovníctva
Webinár: Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre
Webinár: Náležitosti účtovných dokladov v roku 2022
Webinár: Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022
Webinár: Transferové oceňovanie v praktických príkladoch
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2020
Webinár: Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
Webinár: Daňový výdavok – vybrané okruhy v roku 2020
Webinár: Likvidácia obchodnej spoločnosti od 1.10.2020 (s.r.o., a.s., v.o.s.)
Daňová optimalizácia v roku 2021 na praktických príkladoch
Webinár: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie
Webinár: Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021
Webinár: Prepúšťanie zamestnancov v čase koronakrízy
VIANOČNÉ SVIATKY
NOVÝ ROK
Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (praktický príklad na tlačive)
Webinár: Príklady a riešenia z praxe DPH a dane z príjmov
Webinár: Veritelia a dlžníci v konkurznom konaní z aplikačnej praxe správcu konkurznej podstaty
Webinár: Aktuálne novinky v mzdovej učtárni a pripravované zmeny pre rok 2022
Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve pre rok 2021
Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 (praktický príklad na tlačive)
Webinár: Správa registratúry, archív organizácie a novela zákona účinná od 1. 1. 2021
Webinár: Daň z motorových vozidiel po zmene zákona od 1. 12. 2020
Webinár: Vedenie depozitného účtu v rozpočtových organizáciách, prevody miezd a ďalšie pohyby v roku 2020/2021
Webinár: DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2022 a ich aplikácia do praxe
Webinár: Daňová závierka 2020 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade do nového tlačiva
Webinár: Novely daňových zákonov účinné od 1.1.2021 v kocke
Webinár: Daňový poriadok v roku 2020 – 2021
Webinár: Odložená daň z príjmov za účtovné obdobie 2020
Webinár: Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2020 a 2021
Webinár: Zmeny v mzdovej učtárni v prvom štvrťroku 2021
Webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022
Webinár: Odpisovanie majetku na daňové účely v roku 2021
Webinár: Cestovné náhrady v roku 2022
Webinár: Daňová závierka 2020 v čase koronakrízy – vyplnenie daňového priznania, odpisovanie majetku, daňové a nedaňové výdavky
Webinár: Zamestnávateľ vs. zamestnanec v roku 2021- disciplína, výpoveď a náhrada škody + VZORY
Webinár: Zákonník práce – zámer novej legislatívy a jej implementácia do praxe
Webinár: Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 – pre ekonómov
Webinár: PANDEMICKÉ DOTÁCIE – podmienky ich nároku a zostavenie žiadosti, daňový a účtovný pohľad
Webinár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2021
webinár : Zverejňovanie faktúr a objednávok v čase COVID-19 z pohľadu kontrolóra v územnej samospráve
Webinár: Intrastat – aktuálne v roku 2021
Webinár: Riadenie pracovného času v roku 2021 (nadčasy, dovolenky, pohotovosť a pracovná cesta)
Webinár: Ako prepustiť zamestnanca a na čo nezabudnúť – krok za krokom v praktických príkladoch
Webinár: Vymáhanie pohľadávok v praxi – zabezpečenie, postup a možnosti + VZORY
Webinár: Dávky sociálneho poistenia, tehotenské a ošetrovné od 1. 4. 2021
Webinár: Mikrodaňovník – zdaňovanie príjmov FO z podnikania
Webinár: GDPR – legislatívne zmeny v roku 2021, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi
Webinár: Riziká a povinnosti podnikateľov, konateľov a riaditeľov firiem v roku 2021
webinár: Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba
Webinár: Monitorovanie zamestnancov na pracovisku
Webinár: Aktuálny stav v mzdovej učtárni od 1. 1. 2021 zo zameraním na zmeny v ZP od 1.3.2021
Webinár: Zrážky zo mzdy a exekúcie od 1. 1. 2022 (najčastejšie otázky a odpovede z praxe)
Webinár: Ako opraviť chyby, na ktoré upozorňuje Sociálna a zdravotná poisťovňa
Webinár: Praktické príklady DPH pre prax
Webinár: Daňové povinnosti v prípade úmrtia fyzickej osoby – živnostníka (platiteľa dane)
Webinár: Dovoz, vývoz a predaj tovaru/služieb v praktických príkladoch, aktuálne v roku 2021
Webinár: Elektronický podpis a uzatváranie zmlúv na diaľku
Webinár: Právne minimum pre podnikateľov a spoločnosti
Webinár: Daňová optimalizácia: reklamné predmety
Webinár: Mzdová problematika (minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia, kompenzácia miezd a iné) a stupne náročnosti práce
Webinár: Cookies, sociálne siete a ePrivacy
Webinár: Ako ušetriť pomocou SUPERODPOČTU až 42 % nákladov na projekty výskumu a vývoja za zdaňovacie obdobie 2020/2021?
Webinár: Interné smernice – ich význam, povinné náležitosti a použitie v účtovnej praxi
Webinár: Kedy fakturovať poskytované služby zahraničnému odberateľovi so slovenskou daňou a kedy bez dane?
Webinár: Ako opraviť chybné faktúry – z titulu chyby, reklamácie, zníženia alebo zvýšenia ceny
Webinár: Vybrané problémy zo Zákonníka práce a sociálneho poistenia v súvislosti s aktuálnou situáciou
Webinár: Faktúry vystavené firmám, ktoré sú v reštrukturalizácii, v konkurze, v exekúcii a pod. z pohľadu účtovného a DPH
Webinár: Na čo si dať pozor pri príprave pracovnej zmluvy
Webinár: Kedy sa faktúra stáva nevymožiteľnou z pohľadu účtovníctva a DzP?
Webinár: Dovolenky v roku 2021 a 2022
Webinár: Systém zberu odpadov pre obce a mestá v súvislosti s legislatívnymi zmenami od roku 2021, 2022 a 2023
Webinár: Pracovný čas a prekážky v práci v roku 2021
Webinár: Ako spracúvať osobné údaje pri nábore zamestnancov z pohľadu GDPR
Webinár: Odpady v roku 2021 – vznik, odvoz a evidencia v obchodných spoločnostiach
Webinár: Daň z príjmov FO pre začiatočníkov
Webinár: Obchodovanie s tovarom v EÚ – oslobodenie od dane, trojstranný obchod, reťazový obchod
Webinár. Právne minimum a správne postupy v personalistike a mzdovom účtovníctve
Webinár: Vyjednávanie v obchodných vzťahoch
Webinár: Právne minimum a správne postupy vo verejnej správe
Webinár: Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca – vrátane správnych postupov
Webinár: Automobil v podnikaní z pohľadu DPH a dane z príjmov
Webinár: INTRASTAT 2021 v príkladoch
Webinár: Stravovanie v praxi po 1. 3. 2021 a benefity zamestnancov
Webinár: Brexit a daňový pohľad na DPH v praxi
Webinár: Personalistika pre začiatočníkov
Webinár: Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi materských škôl – aktuálne od júna 2021
Webinár: Práca na dohodu v praxi vrátane atraktívnych noviniek pre rok 2021
Webinár: Nový rámcový dokument: „Usmernenie k dosahom pandémie Covid-19 na transferové oceňovanie“
Webinár: Monitorovanie priestorov kamerami z pohľadu GDPR
Webinár: Cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR
Webinár: Mzdy - zložky mzdy, peňažné a nepeňažné plnenia, minimálna mzda a mzdové nároky, hodinový a mesačný zárobok
seminár : KONFLIKT V HRSTI
seminár : FÉROVÁ KOMUNIKÁCIA - ASERTIVITA
Webinár : 2 - dňové školenie: Mzdy pre začiatočníkov
Webinár: Práca na dohodu so zameraním na brigádnickú prácu študentov
Webinár: Aké zmeny plánuje v zákone o odpadoch Ministerstvo životného prostredia?
Webinár: Kolektívne vyjednávanie
Webinár: Ako zabezpečiť financovanie a prítomnosť školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov v školách
Webinár: Výpočty dovolenky v roku 2021
Webinár: Ako ušetriť pomocou SUPERODPOČTU náklady na projekty výskumu a vývoja za zdaňovacie obdobie 2021?
Webinár: Systém sociálneho a zdravotného poistenia – zamestnanci, štatutári, dohodári
Webinár: Zamestnávateľ vs. „očkovací zákon“ – možnosti, zákazy, obmedzenia
Webinár: Pravidlá pre umorovanie daňovej straty v zdaňovacom období 2020, 2021 – právnické osoby
Webinár: Oceňovanie majetku v praxi a porovnanie odpisovania majetku s mikrodaňovníkom
online: Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov
Webinár: Skončenie pracovného pomeru
Webinár: Zostavenie internej smernice k tvorbe opravných položiek
Webinár: Pandemické opatrenia na pracovisku a home office – odpovede na najčastejšie otázky z praxe
Webinár: Ako účtovať kryptomeny v účtovnej jednotke
Webinár: Webové stránky podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a sociálne siete
webinár : Novely účtovných a daňových zákonov od 1. 1. 2022 v aplikačnej praxi
Webinár: Základná finančná kontrola – aktuálne chyby, odporúčania a pripravovaná novela pre rok 2022
Webinár : Nové jednotné pravidlá VO pre eurofondy
Webinár: Fakturácia a uchovávanie dokladov z pohľadu DPH a účtovníctva
webinár : Evolúcia vo verejnom obstarávaní v roku 2022 – všetko o novele zákona
Webinár: Zamestnávanie mladistvých, cudzincov, štátnych príslušníkov členského štátu EÚ a tretích krajín
Webinár: 3 významné zmeny v zákone o DPH od 15. 11. 2021 a 1. 1. 2022
Webinár: Trvalý kurzarbeit na Slovensku od 1. 1. 2022 – dotknuté subjekty, podmienky nároku, zmena sadzieb
Webinár: Zmeny v sociálnom poistení, zdravotnom poistení a daňovom bonuse na deti v roku 2021
Webinár: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021 z pohľadu kontrolóra
Školenie online: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách – elektronická/neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov
Školenie online: Ako správne ukončiť pracovný pomer
Webinár: Obmedzenie účasti hospodárskych subjektov z tzv. tretích krajín od marca 2022
Webinár-Daň z príjmov-príprava na vypracovanie daňového priznania za rok 2021
ONLINE : v nedeľu poobede
webinár : Zdražovanie skládkovania: Spôsoby, ktoré odpad účinne odklonia zo skládok s benefitom cenných dát
Webinár: Daň vyberaná zrážkou v príkladoch z praxe
Webinár : Novely daňových zákonov 2022 (DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve, oznamovacia povinnosť bankových účtov pre platiteľov DPH)
Webinár: Modernizovaný INTRASTAT – ako podať hlásenie po zmenách v roku 2022
Webinár: Vplyv digitalizácie na vedenie účtovníctva od roku 2022
Webinár: INTRASTAT v českej praxi po zmenách od 1. 1. 2022
Webinár: COVID opatrenia z pohľadu GDPR
Webinár: Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. 1. 2022
Webinár: Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 (Digitalizácia v účtovníctve)
Webinár: Vedenie účtovníctva a novely Obchodného zákonníka v praxi od 1. 1. 2022
Webinár: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022
Webinár: Legislatívne zmeny v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2022
Webinár: INTRASTAT SK 2022 – krok po kroku z pohľadu začiatočníkov aj pokročilých
Webinár: Kvalifikovaný elektronický podpis do praxe
Webinár: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021
Webinár: Koncoročné povinnosti platiteľa DPH a novely daňových zákonov od 1. 1. 2022
Webinár: Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2021 a 2022
Seminár : PODNIKANIE - kroky k vlastnému biznisu
Webinár: Povinnosti miest a obcí v oblasti finančnej kontroly na prelome rokov 2021/2022
Webinár: Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 – 2022 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy
Webinár: KURZARBEIT - nové možnosti podpory v čase skrátenej práce od 1. 3. 2022
Webinár: 3 významné okruhy zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2022 (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti)
Webinár: Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2022
Webinár: Zákonník práce – zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2022
Webinár: E-marketing – oslovovanie klienta v kontexte nového zákona účinného od 1. 2. 2022
Webinár: Novela školského zákona od 1. januára 2022
Webinár: GDPR v roku 2022
Webinár: Vysielanie zamestnancov (vodičov) po zmene Zákonníka práce k 2. 2. 2022
Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 v kocke
Webinár: Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na vzore tlačiva
Webinár: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022 z praxe kontrolóra v územnej samospráve
Webinár: Ako správne ukončiť pracovný pomer po novele ZP účinnej od 1.1.2022
Webinár: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách v roku 2022 – elektronická/neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov
Webinár: Trojstranné a reťazové obchody v rámci EÚ z pohľadu DPH
Webinár: Novela zákona o finančnej kontrole od mája 2022 pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy
Webinár: Ako zvládnuť daňovú kontrolu
Webinár: Nepreferenčný pôvod tovaru podľa platných pravidiel v roku 2022
Webinár: Dovolenka v roku 2022 očami personalistu
seminár : DPH na praktických príkladoch od A po Z v roku 2022
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2022
Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Stravne v roku 2022ávne,
Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Stravné v roku 2022.
Webinár: Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia v praxi
Webinár: Novela zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe a v územnej samospráve od 1. 3. 2022
Webinár: Benefity, odstupné a odchodné v roku 2022 na príkladoch z praxe
Webinár: Zákon o slobode informácií v praxi – povinné zverejňovanie, najčastejšie problémy a praktické riešenia
Webinár: Digitalizácia a iné nové legislatívne úpravy pre neziskový sektor od 1. 1. 2022
Webinár: GDPR v „samospráve“ – príprava na plánované kontroly v roku 2022
Webinár: Novela zákona o sociálnom poistení od 1. 4. 2022
Webinár: Kurzarbeit - nová finančná podpora zamestnávateľov z praxe + VZORY
Webinár: Pracovné cesty a náklady na zamestnanca v roku 2022 (daňovo-účtovné hľadisko)
Webinár: Aktuálne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022 (kurzarbeit, stravovanie zamestnancov a zmeny v sociálnej poisťovni)
Webinár: Dohody komplexne v roku 2022
Webinár: Novinky v štatistickom zisťovaní INTRASTAT-SK v roku 2022
Webinár: Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín a z EÚ podľa aktuálnej právnej úpravy
Webinár: Tuzemské pracovné cesty podľa aktuálnej právnej úpravy
Webinár: Ako zamestnať cudzinca z krajín mimo EÚ
Webinár: Poskytovanie záloh, dotácií a pandemických preddavkov podľa rozpočtových pravidiel vo verejnej správe
Webinár: Zahraničné pracovné cesty v roku 2022
Webinár: GDPR pre školy
Webinár: Nová povinnosť zverejňovania samosprávnych zmlúv v CRZ od 31. 3. 2022 – pre samosprávu obcí a VÚC
Webinár: Nehnuteľnosť a prenájom hmotného majetku z daňového a účtovného hľadiska v r. 2022 (pre malé a stredné podniky - s.r.o a SZČO)
Webinár: Práca s elektronickými službami štátu – eGovernment pre podnikateľov
Webinár: Odborná prax mladistvých u zamestnávateľa z pohľadu BOZP a Zákonníka práce
Webinár: GDPR poradňa s Marcelou Macovou
PC : Digitálny marketing
Webinár: Správa registratúry a archív organizácie v školách, mestských a obecných úradoch
Webinár: Novela Autorského zákona v praxi od 25. 3. 2022
Webinár: Školský zákon a nové vykonávacie predpisy s nadobudnutou účinnosťou od roku 2022
Webinár: Stravné a cestovné náhrady – zvýšenie v roku 2022 na príkladoch
Webinár: Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH a dane z príjmov – dobropisy, ťarchopisy v praxi
Webinár: DPH pri exporte a importe tovaru v rámci EÚ
Webinár: Práca s elektronickými službami štátu – eGovernment pre samosprávu
Webinár: Ako obstarávať „po novom“ od 31.3.2022?
Webinár: Zákon o slobode informácií v praxi – sprístupňovanie informácií na žiadosť, najčastejšie problémy a praktické riešenia
Webinár: Nové povinnosti pre mestá a obce v odpadovom hospodárstve – nakladanie s odpadmi, evidencia, ohlásenia
Webinár: Zrážková daň z príjmov v tuzemsku a v zahraničí (licenčné poplatky, autorské odmeny, úroky, nájom)
Webinár: Ako spracovať smernicu k základnej finančnej kontrole?
Webinár: 10 najčastejších chýb v štatistike INTRASTAT, ktoré nám odhalila doterajšia prax
Webinár: Elektronické PN od 1. 6. 2022, dohody na sezónne práce a nový daňový bonus od 1. 7. 2022 na príkladoch
Webinár: Dôchodky vrátane zmien k 1. 8. 2022 a od roku 2023
Webinár: Obchodovanie so zahraničnou osobou, testovanie zrážkovej dane a vznik stálej prevádzkarne
Webinár: Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2022
Webinár: Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy (grant, dotácia, transfer a pod.)
Webinár: Dovolenky – čo potrebujete vedieť v roku 2022
Webinár: Nové povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce v roku 2022
Webinár: Zákazková výroba z účtovného hľadiska na praktických príkladoch
Webinár: DPH v cestovných kanceláriách v roku 2022 na praktických príkladoch
Webinár: Daňový bonus od 1.7.2022, elektronické PN, zmeny v dôchodkovom systéme
Webinár: Benefity zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia vo svetle nového metodického pokynu FR SR
Webinár: Rekreačný príspevok (poukaz) a športový príspevok na dieťa v roku 2022
Webinár: Oznamovanie protispoločenskej činnosti – zostavenie smernice a povinnosti
Webinár: Nová vyhláška č. 223/2022 Z. z. pre základné školy účinná k 1. 7. 2022
Webinár: Nová vyhláška 224/2022 Z. z. pre stredné školy účinná k 1. 7. 2022
Webinár: DPH pri službách súvisiacich s dodaním tovaru
Webinár: Ako správne fakturovať služby do zahraničia
Webinár: Spoločník a konateľ na pracovnej ceste (daňovo-odvodový dosah)
Webinár: Aké zmeny prinesie veľká novela ZP od októbra 2022?
Webinár: GDPR vs. Infozákon – Aké dokumenty zverejniť a v akom rozsahu
Pokladničná agenda
Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevázky, automobil na pracovnej ceste v roku 2022
Mzdová účtovníčka na začiatku IV.Q roku 2022
Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukazateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Zvýšenie súm stravného a základnej náhrady v roku 2022
Účtovnítcvo a daneNajbližší termínMiesto konania
Daň z pridanej hodnoty v praxi
Daň z pridanej hodnoty - daňová kontrola
Práca mzdovej účtovníčky v poslednom kvartáli 2010.
Príprava na zásadné zmeny v roku 2011.
PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA, ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ, PRIEBEŽNEJ A NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA
Daň z príjmov zo závislej činnosti
Pokladňa, vedenie pokladničnej agendy vo firme a účtovanie s tým súvisiace
Hotovostný a bezhotovostný platobný styk, evidencia preddavkov, miezd a transfer do finančného účtovníctva
SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Konsolidácia účtovnej závierky Vyššieho územného celku
DLHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK. ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2011 a zmeny od 1.1.2012
Finančný manažment pre nefinančníkov
ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB ZA ROK 2012, DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2012 A DAŇOVÉ AKTUALITY 2013
Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010
Novela Zákonníka práce
Skladová evidencia a účtovanie zásob
Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ A PRIEBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA O FINANČNEJ KONTROLE
Účtovné a daňové odpisovanie majetku v zmysle novelizovaných predpisov
Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1.1.2011
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2012
ODMEŇOVANIE V ROZPOČTOVEJ SFÉRE A PERSONÁLNE PODMIENKY KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
SPRÁVA REGISTRATÚRY V ORGANIZÁCIÁCH A FIRMÁCH
ZÁKONNÍK PRÁCE V ROKU 2012 V PODMIENKACH DOMOVOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
POVINNOSTI PRI VÝKONE ZRÁŽOK ZO MZDY, RZZP ZA ROK 2011 A OZNAMOVANÍ ZMIEN NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012
ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE RO A PO ZRIADENÉ OBCOU, VÚC V ROKU 2012
Daň z príjmov právnickej osoby – daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2011
ÚČTOVNÍCTVO A DAŇOVÉ POVINNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikateľov účtujúcich v sústave PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
Transformácia účtovných sústav pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné a opačne a zmena spôsobu uplatňovania daňových výdavkov u fyzickej osoby podnikateľa
DPH V PRAXI -
po účinnosti záväzného výkladu rady EÚ
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.10.2012
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2011- Ročné zúčtovanie
KONIEC ROKA 2011 SA BLÍŽI
DAŇ Z PRÍJMOV PO V ROKU 2012
DPH V PRAXI, POVINNOSTI PLATITEĽA NA KONCI KALENDÁRNEHO ROKA A ZMENY OD 1.1.2012
DAŇOVÝ PORIADOK od 01.01.2012
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
Postupy účtovania v bytových družstvách
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH V PRAXI PO 1.1.2013
Majetok spoločnosti, odpisovanie a daň z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2011
Daň z príjmov zo závislej činnosti a ročné zúčtovanie za rok 2011
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2011
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ,
ROČNÝ VÝKAZ PRE UPSVAR ZA ROK 2011
A
ZMENY V ZDAŇOVANÍ PRÍJMOV,
SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ OD 1.1.2012
ROČNÉ ZÚčTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Daňové príznanie k dani z príjmov za rok 2011- Žilina
Hotel Slovakia,1.2.2012 o 9.00 hod.
JUDr. Oľga Groszová, lektor
Daň z príjmov FO za rok 2012
OTÁZKY A ODPOVEDE –
AKTUALITY ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ
Aktuálne otázky účtovania správy bytov a nebytových priestorov v pôsobnosti bytových družstiev
Daň z pridanej hodnoty
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2012 (FO+PO)
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2012 a ČAS
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012
Novelizácia DPH
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení, II.pilieri dôchodkového sporenia, zdaňovaní príjmov a v Zákonníku práce pri spracovaní miezd od 1.1.2013
Zákonník práce v roku 2013
+
ukončenie roka 2012
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 – PRÍPRAVA DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Zákonník práce v roku 2013
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 fyzické a právnické osoby
Daň z príjmov - daňové priznanie za rod 2013 FO+PO
7.2.2014
Hotel Slovakia, Žilina
Účtovná závierka 2012 v účtovných jednotkách v podvojnom účtovníctve
Ročné zúčtovanie dane za rok 2013
Daňové priznanie fyzickej osoby a daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2012
Práva a povinnosti zdaniteľných osôb po účinnosti novely zákona o DPH č. 246/2012 Z. z. a jej aplikácia v praxi
Daň z príjmov PO za rok 2012 a zmeny účinné od 1.1.2013
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2013
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
SEMINÁR K DANI Z PRIDANEJ HODNOTY – ČO MUSÍTE VEDIEŤ
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY – čo musíte vedieť
Praktický seminár
k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA
INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA
NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2014, NAJČASTEJŠIE OTÁZKY Z PRAXE
Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2013 – FO + PO
Žilina
Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2014
ODBORNÁ SPRÁVA KLASICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV - archivácia a registratúra v súlade s platnou legislatívou.
Účtovník
Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2015
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2018
Podvojné účtovníctvo - doučovanie
externé maturitné štúdium
OstatnéNajbližší termínMiesto konania
Zákonník práce – úplné znenie
Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov
PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA, ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ, PRIEBEŽNEJ A NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA
Odborno – konzultačný seminár pre elektrotechnikov
Školenie pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami
SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Energetický audit a certifikácia budov
Ochranné prvky bankoviek
ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB ZA ROK 2012, DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2012 A DAŇOVÉ AKTUALITY 2013
Novela Zákonníka práce
ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ A PRIEBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA O FINANČNEJ KONTROLE
Povinnosti v podnikaní a kontroly ich dodržiavania.
Podnikanie bez pokút.
Kvalita, znížená akosť, reklamácie
ODMEŇOVANIE V ROZPOČTOVEJ SFÉRE A PERSONÁLNE PODMIENKY KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
SPRÁVA REGISTRATÚRY V ORGANIZÁCIÁCH A FIRMÁCH
POVINNOSTI PRI VÝKONE ZRÁŽOK ZO MZDY, RZZP ZA ROK 2011 A OZNAMOVANÍ ZMIEN NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby
Individuálne plány rozvoja osobnosti
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.10.2012
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
DPH V PRAXI, POVINNOSTI PLATITEĽA NA KONCI KALENDÁRNEHO ROKA A ZMENY OD 1.1.2012
NOVELA ZÁKONA O DPH V PRAXI PO 1.1.2013
Majetok spoločnosti, odpisovanie a daň z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2011
PREVÁDZKA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
BAZÁLNA STIMULÁCIA V OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
Daňové príznanie k dani z príjmov za rok 2011- Žilina
Hotel Slovakia,1.2.2012 o 9.00 hod.
JUDr. Oľga Groszová, lektor
Daň z príjmov FO za rok 2012
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení, II.pilieri dôchodkového sporenia, zdaňovaní príjmov a v Zákonníku práce pri spracovaní miezd od 1.1.2013
Zákonník práce v roku 2013
SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA
INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA
NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2014, NAJČASTEJŠIE OTÁZKY Z PRAXE
Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2013 – FO + PO
Žilina
Práca s PC - MS WORD, EXCEL, INTERNET, OUTLOOK....
Práca s PC - kurzy na mieru
Manažér strednej úrovne riadenia vnútrofiremných procesov
Celoživotné vzdelávanie
LETNÝ DENNÝ TÁBOR DETÍ
TÝŽDEŇ CELOŽIVOTNÉHO UČENIA
Poldenný tábor pre deti od 6-11 rokov